Nieuwsberichten
Streekpost juli 2016
11-07-2016 19:10
STREEKPOST
Nieuwsbrief 11 juli 2016
Agenda
11 juli ’s middags generale musical gr. 8 13 juli schoolkrant
11 juli ’s avonds generale musical gr. 8 pakes en beppes 14 juli laatste schooldag 13.30 uur uit school.
12 juli afscheid gr. 8 19.00 uur in school 15 juli begin zomervakantie
13 juli kennismaken nieuwe juf/meester 29 augustus eerste schooldag
Juf Irene kan blijven!
Meester John, leerkracht op CBS Aasterage, heeft vorige week woensdag een nieuwe baan gekregen bij
De Friese Poort in Sneek. Juf Aafke volgt hem op in Marrum. Dit betekent dat juf Irene kan blijven! Wij zijn
daar allemaal erg blij mee. Het nieuwe formatieplaatje komt er zo uit te zien:
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1-2 Juf Gaatske/Tiny Juf Gaatske/Tiny Juf Gaatske Juf Gaatske/Tiny Juf Gaatske
Groep 3-4 Juf Irene Juf Irene Juf Inge Juf Inge Juf Inge
Groep 5-6 Meester Nanne Meester Nanne Meester Nanne Meester Nanne Nanne/Irene
Groep 7-8 Juf Ypie Juf Ypie Juf Ypie Juf Anita Juf Anita
Meester Jon Erik heeft een nieuwe baan
Ook goed nieuws voor meester Jon Erik. Hij kreeg vandaag te horen dat hij volgend schooljaar de hele week
aan de slag kan op CBS De Fontijn in Damwoude. Hij krijgt daar groep 8. Meester Jon Erik, van harte
gefeliciteerd!
Afscheid juf Ank en meester Jon Erik
Tijdens de laatste schooldag op donderdag 14 juli ’16 nemen wij afscheid van juf Ank en meester Jon Erik.
Ouders kunnen tijdens deze dag afscheid nemen. Om 12.30 uur hebben wij een officieel moment met
afscheidswoorden. Juf Ank en meester Jon Erik, bedankt voor alles wat jullie voor onze school hebben
gedaan en veel plezier op jullie nieuwe school in Marrum en Damwoude gewenst!
Skeeleren
Donderdag 7 juli gingen de groepen 5-8 skeeleren in Ferwert. Met name veilig skeeleren stond centraal.
Met rode wangen kwam iedereen weer terug in op school. Ouders die zorgden voor begeleiding, hartelijk
dank!
Ouderhulpkaarten
Veel ouders willen hun kinderen thuis graag helpen met bijv. rekenen en lezen. In het
tevredenheidsonderzoek gaven ouders aan hiervoor meer handvatten te willen van school. Sinds kort
hebben wij hiervoor ouderhulpkaarten aangeschaft. Deze ouderhulpkaarten bevatten tips voor thuis op het
gebied van spel (voor de kleuters), rekenen, taal (o.a. lezen en woordenschat) en rekenen. Het is de
bedoeling dat leerkrachten regelmatig ouderhulpkaarten naar de ouders mailen. Ook kunnen er individuele
kaarten worden meegegeven.
In de vorige Streekpost stond het al; blijf (voor) lezen in de zomervakantie. Kinderen die niet lezen in de
vakantie vallen soms ver terug in leesniveau. De start in het nieuwe schooljaar wordt dan lastiger voor ze.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Afscheid van Jari
Helaas moeten wij deze week ook afscheid nemen van Jari. Jari gaat na de zomervakantie naar De Twine in
Dokkum. Jari, veel plezier op je nieuwe school. Wij hopen dat je daar snel veel vriendjes zult krijgen.
Kamperen groep 8
Heel groep 8 heeft vrijdag 8 juli ’16 in tenten bij juf Ypie thuis op de boerderij ‘geslapen’. Slootje springen,
in het stro spelen, bij de koeien kijken, trampolinespringen, naar het bos én natuurlijk samen heel veel lol
maken. Zaterdagochtend werden de kinderen weer opgehaald. De meesten hebben daarna heerlijk
geslapen.
Kledingbeursactie
Jannie Stelpstra verraste ons met een cheque van maar liefst € 100,-. Dit bedrag is verdiend tijdens de
laatste kledingbeurs die gehouden werd in Ferwert. Het geld kan besteed worden aan leuke spullen voor
het schoolplein. Heel hartelijk dank!
BBQ groep 7
Groep 7 gaat morgen gezellig barbecueën met meester Nanne. Ze doen dit bij Marit Valkenhoef thuis.
Eet smakelijk alvast!
Kennismaken nieuwe juf of meester
Woensdag 13 juli ’16 gaan de kinderen alvast naar hun nieuwe lokaal en maken ze kennis met hun nieuwe
juf of meester.
Nieuwe wet Werk en Zekerheid
In maart ’16 hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe wet Werk en Zekerheid. In het kort komt het er op
neer dat wij onze vaste invallers niet meer mogen vragen om in te vallen. Op dit moment zijn er nauwelijks
nog invallers. Dit betekent dat (in het uiterste geval) wij kinderen naar huis zullen moeten sturen indien de
eigen juf of meester ziek wordt. Onze directeur-bestuurder Ben Mooibroek is druk bezig om een oplossing
te zoeken voor dit probleem. Het lastige is dat alles nog niet duidelijk is. Hopelijk wordt dit probleem in het
nieuwe schooljaar opgelost.
Vakantierooster
Tijdens het laatste directeurenoverleg is het vakantierooster voor volgend schooljaar nog iets gewijzigd.
Zodra de MR op de hoogte is gebracht informeren wij u over het nieuwe vakantierooster. Ook krijgt u
bericht van de nieuwe gymtijden.
Clinic inline-skaten tijdens Bartlehiem Skeelertocht
Op zaterdag 20 augustus ‘16 tijdens de Bartlehiem Skeelertocht, wordt nog een clinic inline-skaten
georganiseerd voor iedereen uit groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Deze clinic wordt gegeven door oudschaatsster
Annamarie Thomas en vindt plaats in het centrum van Hallum op de Mounebuorren. De clinic
begint om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 12.15 uur. Inloop en omkleden kan vanaf 10.30 uur. Inlineskates
en beschermingsmateriaal zijn weer aanwezig. Heb je zelf inline-skates en/of bescherming, neem ze
dan natuurlijk mee! Voor iedereen die mee doet aan deze clinic krijgt een consumptie en een
herinneringsmedaille! Je hoeft je niet vooraf aan te melden, je kunt gewoon langskomen!
Musical groep 8
Vanmiddag speelde groep 8 de mooie musical De Trein voor alle kinderen van de school. Ook meester
Knillis en juf Pietsje kwamen nog even langs. Vanavond om 19.30 uur verwachten wij de pakes en beppes
op school van de kinderen van groep 8. Morgen om 19.00 uur komen de ouders/verzorgers. Groep 8,
complimenten voor deze prachtige musical! Het organiseren van een musical is erg veel werk. Gelukkig
konden juf Ypie en meester Jon Erik rekenen op erg veel hulp van ouders en kennissen van de kinderen.
Heel erg bedankt!
Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst! Team CBS Op Streek
Streekpost juni 2016
03-07-2016 12:11
STREEKPOST
Nieuwsbrief 29 juni 2016
Agenda
30 juni 10 minutengesprekken ’s avonds 13 juli kennismaken nieuwe juf/meester
6 juli voorleescafé 13 juli schoolkrant
8 juli inleveren biebboeken gr. 8 14 juli laatste schooldag 13.30 uur uit school.
11 juli ’s middags generale musical gr. 8 15 juli begin zomervakantie
11 juli ’s avonds generale musical gr. 8 pakes en beppes 29 augustus eerste schooldag
12 juli afscheid gr. 8 19.00 uur in school
Diploma voor juf Gaatske
Voor ons was juf Gaatske al een Specialist Het Jonge Kind, maar sinds vorige week is ze het officieel. Juf
Gaatske heeft met succes haar opleiding afgerond. Juf Gaatske, van harte gefeliciteerd!
Laatste schooldag thema Prehistorie
De voorbereidingen van de laatste schooldag zijn al in volle gang. Het thema is de Prehistorie. ’s Ochtends
beginnen we met een optocht door het dorp. De kinderen kunnen dan verkleed op school komen. De
laatste schooldag is donderdag 14 juli ’16. We eten tussen de middag samen op school. Om 13.30 uur is
deze feestelijke dag afgelopen.
Excursie boerderij familie Valkenhoef
Thijs Valkenhoef hield vorige week een mooie spreekbeurt over de melkrobot. Na afloop ging groep 5-6 op
excursie naar de boerderij van Thijs. Veel ouders zijn heel betrokken bij de spreekbeurten en werkstukken.
Fijn deze goede ouderbetrokkenheid.
Stichting Opkikker 5/6
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 5/6 hun ingezet om geld in te zamelen voor Stichting
Opkikker. Dit op initiatief van Nynke Keegstra. Haar wordt elk jaar een Opkikkerdag aangeboden. Stichting
Opkikker organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen waarvan één van de kinderen langdurig ziek is.
Wij hebben deze actie klein gehouden. School heeft de kaarsen gedoneerd. Dit onderstaande bedrag is
opgehaald en wordt in zijn geheel gedoneerd aan Stichting Opkikker. ALLEMAAL BEDANKT!!
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Algemene ledenvergadering PCBO Ferwerderadiel
De leden van PCBO Ferwerderadiel zijn gewend dat de algemene ledenvergadering (ALV) altijd plaats vindt in juni. Dit jaar is de ALV op 5 oktober ’16. Indien u lid bent van de vereniging dan krijgt t.z.t. een uitnodiging.
Mobiele telefoon
I.v.m. de overgang van het ene naar het andere abonnement is meester Jaap Wieb enkele dagen niet bereikbaar geweest op zijn mobiele telefoon. Inmiddels doet de telefoon het weer.
Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen
Tot vrijdag 10 juni ’16 konden ouders digitaal de oudertevredenheidsenquête invullen. 50 % van de gezinnen heeft de enquête ingevuld. Voor de betrouwbaarheid is dit een voldoende aantal. Met de uitslag kunnen wij heel goed uit de voeten. Voor ons is het fijn om te horen wat goed gaat. Nog waardevoller zijn de verbeterpunten die de ouders aangaven. Eerst gaan wij in het team, de MR en de schoolcommissie de tevredenheidsonderzoeken bespreken. De acties die voortkomen uit de enquête worden in het nieuwe schooljaarplan opgenomen. Tijdens de volgende ouderavond (mei ’17) wordt het tevredenheidsonderzoek gepresenteerd. De ouders gaven de school een cijfer van tussen de 7-8.
Binnenkort wordt er een onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid van de leerlingen van de groepen 7 en 8. Dit gaan wij ieder jaar doen voortaan. Over twee jaar vindt er weer een oudertevredenheidsonderzoek plaats.
Spoar 8
Al een aantal jaren werken wij met de Fryske methode Studio F. De gebruikerservaringen hiermee waren niet altijd even positief. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij werken met de nieuwe (digitale) methode Frysk, Spoar8. Aan het begin van het schooljaar volgen wij met het team een aantal bijeenkomsten om de nieuwe methode te leren kennen.
Sportdag
De afgelopen twee jaar viel de sportdag helaas in het water, maar gelukkig ging de sportdag op 27 mei ’16 wel door. ’s Ochtends voor de groepen 4 en 5, ’s Middags voor de groepen 6-8. Voor 1 team van CBS Op Streek was er de eerste prijs in poule 6. Een aantal ouders heeft geholpen bij begeleiding van de groepen. Heel hartelijk dank daarvoor.
Ouderavond
Maandagavond 23 mei ’16 was er de jaarlijkse ouderavond. De schoolcommissie en de MR vertelden over de activiteiten. Meester Jaap Wieb praatte de aanwezige ouders bij over de schoolontwikkelingen. O.l.v. onze directeur-bestuurder Ben Mooibroek gingen de aanwezigen aan de slag met een aantal stellingen over identiteit. De antwoorden worden volgend jaar besproken in het team. Tot slot werd de gezellige avond afgesloten met een hapje en een drankje.
Subsidie Impuls
Vorige week werd bekend dat onze school een subsidie van € 10.000,- heeft gekregen voor het vak muzikale vorming. Dit betekent dat de komende drie jaar leerkrachten kunnen worden geschoold in bijv. gitaar, keyboard en zang. Daarnaast komen er vanaf het schooljaar 2016-2017 regelmatig in alle groepen vakdocenten van de muziekschool Opus 3 om muziekles te geven (Algemene Muzikale Vorming, gitaar, keyboard, trompet etc.). Deze vakdocenten ondersteunen de leerkrachten in het geven van muziekles. Uiteindelijk willen wij graag een schoolorkestje gaan vormen. Tenslotte zoeken wij de samenwerking met lokale muziekverenigingen en gaan wij proberen het aanbod van de muziekschool na schooltijd uit te breiden. Ook kunnen er veel muziekinstrumenten worden aangeschaft. Afgelopen schooljaar was CBS Op Streek een Pilotschool doorgaande leerlijn muziek. Gelukkig kunnen wij dit project de komende jaren voortzetten.
Bibliotheek boeken Vrijdag 8 juli ’16 moet groep 8 alle boeken van de lytse bieb inleveren. De kinderen van de andere groepen mogen extra boeken lenen om in de vakantie lekker te gaan lezen. Schoolreisjes Dinsdag 17 mei ’16 gingen de kinderen op schoolreisje. De jongsten gingen naar De Naturij in Drachten en de oudsten naar de splinternieuwe dierentuin van Emmen. Beide reisjes waren heel geslaagd. Nieuwe leerlingen De kleutergroep van juf Gaatske en juf Tiny is nog groter geworden. Gerben Jan Mennegat, Ferre Westra en Mare van der Bij hebben inmiddels al aardig hun plekje gevonden. Welkom! Excursie naar de zeedijk Een tijdje geleden ging groep 7 en 8 op de fiets naar de zeedijk bij Holwerd. De kinderen konden zien hoe de dijk werd verstevigd. Naast dat het leerzaam is, is het er samen op uit trekken goed voor de groepsvorming. Resultaten van de cito toetsen Begin juni ’16 zijn de halfjaarlijkse citotoetsen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling afgenomen in de groepen 1-7. Over het algemeen laten de toetsen een mooie vooruitgang zien. Dinsdag 5 juli ’16 worden de resultaten in het team besproken. Vervolgens komt er een analyse en een plan van aanpak in de zogenaamde schoolzelfevaluatie. Snappet Net als een aantal scholen uit de omgeving willen meester Nanne, juf Anita en juf Ypie volgend schooljaar op onze school graag gaan werken met Snappet in de groepen 5-8. In plaats van de antwoorden in hun schrift of werkboek te schrijven typen de kinderen de antwoorden op een tablet. Ze kunnen dan meteen zien of het antwoord goed of fout is. Uit onderzoek is gebleken dat feedback een hele positieve factor is bij het leren. De kinderen kunnen hun antwoord vervolgens meteen verbeteren. Fouten worden op deze manier niet ingeslepen. Ook kunnen kinderen werken aan individuele leerdoelen (die onderdelen van de leerstof die ze nog niet zo goed beheersen). Het is niet zo dat de kinderen de hele dag werken achter een tablet. De uitleg wordt gewoon gegeven met het boek en de kinderen schrijven de antwoorden van de oefenopdrachten nog gewoon op. Verder zorgen wij voor voldoende beweging tussen de verschillende vakken. Het grote voordeel van de leerkracht is dat ze telkens op hun beeldscherm kunnen kijken hoe ver de kinderen zijn. Maken de kinderen de opdrachten meteen goed, dan komt er een groene stip achter hun naam bij die specifieke som of opdracht. Hebben ze het antwoord goed verbeterd, dan komt er een oranje stip. Doen de kinderen de opdracht voor de tweede keer fout, dan komt er een rode stip. De leerkracht kan dan meteen zorgen voor hulp. Ten slotte past Snappet past de opdrachten automatisch in moeilijkheid aan. Voor de vakken rekenen en spelling gaan wij na de vakantie meteen starten met Snappet. Vervolgens komen de vakken taal en begrijpend lezen er (gedeeltelijk) bij. Een bijkomend voordeel van de leerkrachten is zo’n ander halfuur minder nakijkwerk per dag. Deze tijd kan gebruikt worden voor de voorbereiding van de lessen. De eerste onderzoeken naar de effecten van Snappet zijn positief. Kijk voor meer informatie eens op YouTube. Met Sprongen Vooruit In m.n. de bovenbouw scoren een aantal groepen beneden het landelijk gemiddelde op rekenen. Dit kan te maken hebben matige vaardigheden op het gebied van hoofdrekenen. Volgend schooljaar gaan juf Inge, meester Nanne, juf Anita en juf Ypie de cursus Met Sprongen Vooruit doen. De kinderen oefenen spelenderwijs handige rekenstrategieën. Juf Gaatske en juf Aafke hebben deze cursus reeds gevolgd. Als kinderen goed kunnen hoofdrekenen krijgen ze meer plezier en meer zelfvertrouwen in het uitrekenen van de ‘grotere’ sommen. Kijk voor meer informatie op YouTube.
Kanjertraining De Kanjermethode is een van de meest gebruikte en meest effectieve (preventieve) sociaal-emotionele methode. De kinderen leren vanaf groep 1 dat ze op verschillende manieren kunnen reageren als ze bijv. worden uitgescholden of gepest. Ook werkt de Kanjermethode positief voor de sfeer in de groep. Het hele team gaat volgend schooljaar op cursus in januari ‘17. Vanaf dan starten de Kanjerlessen. Ook hier staat op YouTube (Kanjertraining) enkele filmpjes. Tot die tijd gaan we werken met werkvormen uit het boek Gouden weken. Ook hier staat een positieve groepsvorming centraal. Renovatie of nieuwbouw Tijdens de afgelopen ouderavond hebben wij het uitgebreid gehad over de renovatie van de school. Onze directeur-bestuur Ben Mooibroek heeft geprobeerd om i.p.v. te gaan renoveren om een aantal nieuwe lokalen te bouwen bij OBS Op ‘e Trije. Dit is niet gelukt. In het schooljaar 2016-2017 gaan wij de school grondig renoveren. Daarna zijn het plein en de tuin aan de beurt. Indien duidelijk is wanneer de werkzaamheden plaatsvinden dan laten wij u dit weten. Doppenactie gaat door In een van de vorige nieuwsbrieven lieten wij u weten dat de doppenactie voor de blindengeleide honden stopt. Een andere familie gaat echter door met deze actie. U kunt dus de (schone) doppen nog steeds inleveren op school. Team CBS Op Streek
Streekpost mei 2016
17-05-2016 20:32
STREEKPOST
Nieuwsbrief 17 mei 2016
Agenda
17 mei schoolreisjes 29 juni rapporten
17 mei schoolcommissie om 19.45 uur 5 juli schoolcommissie 19.45 uur
23 mei ledenvergadering. Inloop 19.15 uur 6 juli voorleescafé
24 mei rondleiding Martinuskerk gr. 5-6 11 juli inleveren biebboeken gr. 8
27 mei sportdag gr. 4-5 ochtend. Gr. 6-8 ‘s middags 11 juli ’s middags generale musical gr. 8
31 mei start schoolzwemmen 9.50 uur gr 3-6 11 juli ’s avonds generale musical gr. 8 pakes en beppes
1 juni voorleescafé 12 juli afscheid gr. 8 19.00 uur
6 juni start toetsweken gr. 1-7 13 juli kennismaken nieuwe juf/meester
20 juni ’s middags foto’s nieuwe kalender 13 juli schoolkrant
22 juni ’s middags ontvangst nieuwe brugklassers Dockinga 14 juli laatste schooldag
22 juni schoonmaak binnen. Vanaf 19.00 uur 15 juli begin zomervakantie
27, 30 juni 10 minutengesprekken ’s avonds 29 augustus eerste schooldag
28 juni laatste keer zwemmen gr. 3-6
Mooi uitslag Cito eindtoets
Dit schooljaar was er voor onze school een mooie uitslag van de Cito eindtoets. De gemiddelde score van
groep 8 was 538,4. Het landelijk gemiddelde dit jaar was 534,9. Hier zaten wij dus ruim boven. Groep 8,
geweldig gedaan! Zodra de papieren versie binnen is (deze week), dan krijgen de kinderen de individuele
overzichten mee naar huis.
Gebroken pols
Afgelopen vrijdag is Fenna Marrit tijdens een tikspel op het plein gestruikeld. Ze heeft hierbij haar pols
gebroken. Via de huisarts is ze naar het ziekenhuis in Leeuwarden gegaan. Daar hebben ze de pols in het
gips gezet. Fenna Marrit, hopelijk herstelt de pols weer snel!
Schoolzwemmen
De afgelopen jaren gingen de groepen 3-6 tien lessen zwemmen in het openluchtzwembad van Hallum. De
gemeente Ferwerderadiel wilde in eerste instantie het busvervoer niet meer vergoeden. Dit zou betekenen
dat het schoolzwemmen zou komen te vervallen. Enkele weken geleden kregen wij het bericht dat de
gemeente toch nog 5 x het vervoer gratis aanbiedt. Dit betekent dat groep 3-6 vanaf dinsdag 31 mei ’16
voor het eerst gaat zwemmen (zwemkleding en handdoek meenemen). De bus vertrekt om 9.50 uur. De
laatste zwemles is dinsdag 28 juni ’16.
Martinuskerk groep 5/6
Ds. E van der Veer heeft groep 5/6 uitgenodigd voor een rondleiding door de Martinuskerk op 24 mei 2016.
We vertrekken om 13.15 uur van school en lopen dan gezamenlijk naar de kerk. De rondleiding duurt
ongeveer een uur.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Sportdag Op vrijdag 27 mei ’16 vindt de sportdag plaats in Marrum. Het gaat dit jaar iets anders dan de afgelopen jaren. Het is de bedoeling dat groep 4/5 ’s ochtends van 8.45 uur tot 11.35 uur verschillende spelen gaat uitvoeren. Groep 3 blijft op school bij juf Inge. De kinderen komen gewoon eerst op school. Om half 9 vertrekken we in auto’s naar Marrum. Om 12 uur kunnen de leerlingen weer opgehaald worden van school. De kinderen krijgen in de pauze fruit en drinken. ’s Middags is het de beurt aan de groepen 6, 7 en 8. Zij starten om 12.30 uur en eindigen om 15.00 uur. Om 11.00 uur zijn de kinderen vrij om thuis een hapje te eten en zich klaar te maken voor de sportmiddag. We vertrekken om 12.00 uur van school op de fiets richting Marrum. Rond 15.30 uur zijn we weer terug op school. Groep 5 blijft op school bij meester Nanne, van 13.15 uur tot 15.15 uur. Spam Ouders van CBS Aasterage kregen dit weekend een spambericht in het Engels via de schoolmail. Helaas is hier weinig tegen te doen. Mocht u in de toekomst dit soort berichten krijgen, dan is het verstandig om niet op de link te klikken die in de mail staat. Mobiel even niet bereikbaar I.v.m. de overgang van het ene abonnement naar de andere is meester Jaap Wieb tijdelijk niet mobiel bereikbaar. Whatsappen kan wel. Uiteraard kunt u gewoon naar CBS Op Streek bellen of naar CBS Aasterage (de telefoonnummers staan onder deze mail). De verwachting is dat het probleem aan het eind van de week is opgelost. Straatvoetbaltoernooi Vorige week woensdag deden een aantal teams van CBS Op Streek mee met het straatvoetbaltoernooi. Een aantal meiden van de bovenbouw won de eerste prijs. Van harte gefeliciteerd! Jou bern in boek Tongersdei 12 maaie ha de bern fan groep 2 it moaie boek ‘Skelte wol in skelter ha’ krigen. Dit printeboek is skreaun troch Joke Scheffer en is yllustrearre troch Anna Sikkes. It boek is oanbean troch de gemeente Ferwerderadiel. Voorlichting hoofdluis Schoolcommissie lid Sytske Hilde organiseerde woensdag 13 april ’16 een voorlichtingsbijeenkomst voor de hoofdluisbrigade. Mevrouw Van Zwol gaf tips om de hoofdluis nog beter te signaleren. Zie voor meer informatie de bijlage ‘De hoofdluis gaat weer naar school’. Schoonmaakavonden Woensdagavond 23 maart ’16 had de schoolcommissie weer een schoonmaakavond georganiseerd. De opkomst was ook dit keer weer groot! Na een uurtje was het klaar. De laatste schoonmaakavond dit schooljaar is woensdag 22 juni ’16. Ook een aantal leerkrachten helpen dan mee. U krijgt voor de tijd weer een uitnodiging per mail. Archief In overleg met de schoolcommissie, de MR en het bestuur van PCBO Ferwerderadiel is besloten om ons archief over te dragen naar het streekarchief van de gemeente Ferwerderadiel. De reden is dat het dan beter wordt bewaard en dat de stukken toegankelijk worden voor diegene die bijv. onderzoek willen doen. Meester Jaap en Johannes van Dijk hebben ervoor gezorgd dat het archief netjes is overgedragen. Hartelijk dank voor al het werk! Noa Bouma Het is al weer een tijdje geleden, maar Noa Bouma is in maart naar Oudwoude verhuisd. Zijn ouders hebben daar een voormalig schoolgebouw gekocht en willen hier een kaasmakerij in beginnen. Noa, veel plezier op je nieuwe school!
Klassenbezoeken Regelmatig doen meester Jaap Wieb en juf Thomina klassenbezoeken. Na afloop vindt er altijd een gesprek plaats. Nadat de sterke punten van de les zijn besproken komen er een aantal tips. Dit heeft als doel om het lesgeven telkens te verbeteren. Instructie, klassenmanagement en leerlingenzorg zijn vaste onderdelen van de nagesprekken. Algemene ouder-ledenavond Maandag 23 mei ’16 is er de jaarlijkse ouder - en ledenavond. De schoolcommissie en de MR hebben deze avond een belangrijke rol. Meester Jaap Wieb vertelt o.a. over de schoolverbeteringstrajecten en de renovatie/nieuwbouw. Directeur-bestuurder Ben Mooibroek gaat samen met ouders in gesprek over de identiteit van de school. Na afloop is er een hapje en een drankje. De agenda van deze avond bevindt zich in de bijlage. Doppenactie stopt Een aantal ouders zamelde doppen in voor Maaike van Slooten. Maaike steunde hiermee de KNGF Geleidehonden. Zij stopt hiermee. Voor haar was het teveel werk. U kunt dus de doppen niet meer bij school inleveren. Laatste schooldag Donderdag 14 juli ’16 is, ondanks de ijzel, de laatste schooldag. Wij sluiten deze dag feestelijk af met sport en spel.
Team CBS Op Streek
Streekpost
15-05-2016 17:50
STREEKPOST
Nieuwsbrief 17 maart 2016
Agenda
17 maart afsluiting projectweek 14.00-15.00 uur 30 maart inloopochtend ouders vanaf 9.15-10.00 uur
21 maart inloopochtend ouders 9.15 – 10.00 uur 6 april voorleescafé 8.30 uur
23 maart schoonmaakavond 19.00 uur 18 – 22 april deze week zorggesprekken.
24 maart paasviering 19-21 april Cito eindtoets groep 8
25 maart Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij. 25 april t/m 6 mei meivakantie. Alle leerlingen vrij.
28 maart 2e Paasdag. Alle leerlingen vrij.
Afsluiting projectweek
Helaas zijn onze prachtige projectweken al weer bijna voorbij. Na de gezamenlijke opening op maandag
7 maart (prachtig toneelstuk van de leerkrachten) is er twee weken lang gebouwd, geknutseld, zijn er
interviews gedaan, toneelstukjes gespeeld, muurkranten gemaakt, e-mails geschreven, zijn er gastsprekers
geweest, excursies gedaan, etc. Vanmiddag kwamen veel belangstellenden even langs voor de presentatie.
Alle ouders die hebben meegeholpen met dit prachtige project, heel hartelijk dank!
Sommige ouders dachten dat gisteren de uitnodiging om de afsluiting van het project bij te wonen voor het
eerst kwam. De mail van gisteren was bedoeld als herinnering. Vorige week heeft u een uitnodiging
gekregen.
In de bijlage vindt u het krantenartikel van de Nieuwe Dockumer Courant van bezoek van groep 7 van
10 maart ’16 aan ziekenhuis Sionsberg in Dokkum.
Schoolverbeteringstraject Begrijpend luisteren / lezen
Het team van CBS Op Streek heeft de afgelopen weken weer scholing gevolgd op het gebied van begrijpend
luisteren / lezen. De onderwerpen die dit keer aan bod kwamen waren: doorgaande lijn, instructie, actieve
werkvormen, differentiatie en coöperatieve werkvormen. Aan het eind van het schooljaar sluiten wij dit
traject af met een zogenaamde borgingsbijeenkomst. Alle afspraken komen dan op papier, zodat wij de
komende jaren het geleerde in de praktijk blijven brengen.
Specialist Het Jonge kind
Afgelopen dinsdag had juf Gaatske weer een scholingsdag van haar opleiding Specialist Het jonge kind. Juf
Gaatske, succes met het maken van de vele opdrachten!
Meldcode kindermishandeling
Het team van CBS Op Streek volgt donderdag 21 april ’16 (na schooltijd) scholing over de meldcode
Kindermishandeling.
Kerk School Gezinsdienst
Afgelopen zondag was er een goed bezochte KSG dienst. Juf Gaatske en meester Jon Erik hadden samen
met ouders en ds Van der Veer een mooie dienst voorbereid. Hartelijk dank voor jullie inzet!
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Gymlessen juf Maartje
Gymjuf Maartje, coördinator sport gemeente Ferwerderadiel, komt in april / mei een aantal gymlessen bijwonen. Ze geeft een les zelf, een aantal lessen worden met de eigen juf/meester gegeven en ze observeert een gymles. Wij zijn blij met de goede tips die wij krijgen!
Pake Jaap
Voor de voorjaarsvakantie is meester Jaap weer pake geworden. Met dochter Alie en kleinzoon Jens gaat alles goed. Meester Jaap, van harte gefeliciteerd.
Inloopochtenden
Maandag 21 maart en woensdag 30 maart ’16 zijn er inloopochtenden. De ouders/verzorgers kunnen dan van 9.15-10.00 uur een les bijwonen. Heeft u meerdere kinderen op school en wilt u op een ochtend alle kinderen bezoeken dan kan dat. Graag wel rustig wisselen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar.
Vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort wordt de vrijwillige ouderbijdrage weer geïnd door de penningmeester van de schoolcommissie.
Ledenvergadering CBS Op Streek
Het lijkt nog ver weg, maar maandag 23 mei ’16 is er om 19.30 uur een ledenvergadering van CBS Op Streek. Naast de MR en de schoolcommissie heeft directeur-bestuurder van PCBO Ferwerderadiel, Ben Mooibroek, een rol. Hij gaat het hebben over identiteit. Om 21.00 uur is er een gezellige nazit met een hapje en een drankje.
Vader Caden en Joseph
Caden en Joseph (Joey) zijn sinds een aantal weken bij ons op school. Daarvoor woonden ze in de Verenigde Staten. Voor de vakantie kregen wij het bericht dat de vader van Caden en Joseph in Amerika is overleden. Wij wensen Caden en Joseph heel veel sterkte toe met dit verlies. Wij proberen hen zo goed mogelijk te helpen bij het verwerken van hun verdriet.
Team CBS Op Streek
Kerkcafé
22-04-2016 11:44
A.s. vrijdag 22 april 19.30u Kerkcafé in de Liutgerkerk:
De laatste voor dit seizoen, en daarom willen we die ‘ten strijde afsluiten’
Met elkaar doen we het spel:
1 2 3 4 5