Nieuwsberichten
Streekpost 20170913
17-09-2017 12:04
Nieuwsbrief 13 september 2017 Agenda 14 september Roodkapje voorstelling gr. 1-2 4 oktober Voorleescafé 15 september dorpsfeest Vossenjacht 11.30 uit. 9 oktober Himmelwike gr. 7-8 12.30 uur 18 september GGD gr. 2 10 oktober SC 19.45 uur 19 september MR en SC 19.45 uur 17 oktober GGD gr. 7 25 september informatieavond 19 oktober Lang leve de muziekshow 27 september studiedag. Alle kinderen vrij. 23-27 oktober herfstvakantie 27 september start Kinderpostzegelactie 31 oktober GGD gr. 7 3 oktober MR 19.45 uur

Bedankt! Donderdag 31 augustus ’17 hebben heel erg veel ouders ons geholpen om de school op te ruimen, schoon te maken en de lokalen weer in te richten. De ouders van de bouwcommissie hebben de kapstokken geverfd. Inmiddels zijn we bezig met de afrondende fase van de renovatie. Steeds meer ruimtes zijn weer klaar voor gebruik. Wij krijgen al veel positieve reacties van ouders over het resultaat. Het wordt alleen nog maar mooier! Volgende week wordt de middenruimte weer ingericht en de vloer in het speellokaal gelegd. Daarna wordt het nieuwe multifunctionele lokaal ingericht. In de herfstvakantie worden de prachtige nieuwe kunststof kozijnen geplaatst.

Nieuwe tijden De eerste indruk van het werken met de nieuwe tijden is positief! Het eten in de klas is rustig en gezellig. Juf Tiny, juf Ottline en meester Jaap Wieb of juf Gineke (onze intern begeleider) lopen tussen de middag op het plein. Kinderen genieten van de ‘langere’ middag om te spelen na schooltijd. Regelmatig evalueren we met het team de praktische zaken van het werken met de nieuwe tijden. We hebben het volgende afgesproken:  De ouders van de kleuters mogen zelf bepalen of ze via de Lytse Buorren (oude kleuteringang) of via de Havenstraat het plein op komen. Ook kunnen ze de fietsen aan beide kanten van de school kwijt. De ouders brengen de kinderen naar de ingang tussen de lokalen van groep 1-2 en 3-4. Ze hoeven de kinderen niet naar binnen te brengen.  Bij slecht weer blijven de kinderen binnen tijdens de pauze. De ‘pleinwacht’ houdt een oogje in het zeil. Op het moment dat het weer droog is gaan de eigen leerkrachten even met de kinderen naar buiten om een frisse neus te halen. De nieuwe tijden komt dit schooljaar regelmatig op de agenda van de MR en de schoolcommissie.

Kinderopvang De nieuwe ruimte voor de kinderopvang is prachtig. We hebben kennisgemaakt met beide leidsters. Inmiddels gaan er al een aantal kinderen naar de BSO (buitenschoolse opvang). Helaas hebben zich nog geen kinderen zich aangemeld voor de voorschoolse opvang. Heeft u interesse? Kom gerust eens langs om kennis te maken. Kijk voor meer informatie op www.kidsfirst.nl .

CBS Op Streek De Streek 4 9172 NJ Ferwert 0518 411229 of 06 23356378 Directeur Jaap Wieb Eelkema Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Dorpsfeest Vanaf donderdag 14 september ’17 organiseert dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum weer het dorpsfeest. Donderdag 14 september ’17 is er voor de kleuters (en peuters) de voorstelling van Roodkapje in de tent. De kinderen komen eerst op school. Om 9.30 uur begint de voorstelling. Na afloop gaan de kinderen weer naar school.

Vrijdagmorgen 15 september ’17 is er voor alle groepen een Vossenjacht door het dorp. Ook nu komen de kinderen op de gewone tijd op school. Zorg voor kleren die een beetje vies of nat mogen worden. Om 11.30 uur is de Vossenjacht afgelopen. Ouders/verzorgers kunnen de kinderen dan bij de tent ophalen. De kinderen zijn ingedeeld in groepjes samen met de kinderen van OBS Op ‘e Trije. Er is deze dag geen mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan.

Informatieavond Maandag 25 september ’17 is er de jaarlijkse informatieavond. Het is erg belangrijk dat er van alle kinderen ouders aanwezig zijn!! U kunt even kennismaken met de leerkracht(en) en veel praktische zaken worden besproken. Ook is het een mooi moment om onze kleurrijke vernieuwde school te bewonderen. Het rooster is als volgt:  19.00 uur groep 1 en 2  19.30 uur groep 3 en 4  20.00 uur groep 5 en 7  20.30 uur groep 6 en 8

Gymtijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 uur Groep 5-7 10.00 uur Groep 3-4 11.00 uur Groep 6-8 Groep 6-8 12.30 uur Groep 3-4 13.30 uur Groep 5-7

NB Op donderdag gaat groep 3-4 de eerste periode buiten of in het speellokaal op school gymmen. Ze hoeven dan geen gymkleren mee te nemen.

Leden- en donateursgelden In oktober wordt het lidmaatschapsgeld van PCBO Ferwerderadiel en de toegezegde donateursgelden afgeschreven.

Startzondag Zondag 24 september ’17 bent u van harte welkom bij de startzondag. Op school zijn we al druk aan het oefenen op enkele liedjes. De kinderen maken binnenkort mooie uitnodigen voor de ouders en/of pakes en beppes.

Welkom en afscheid Groep 4 heeft er een nieuw vriendje bij; Gerhard én een vriendinnetje; Romy. Fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen! Helaas zijn Tayrone en Tanyro alweer verhuisd. We hopen dat jullie in Den Helder een leuke school vinden.

Storm Door de storm van vandaag dreigde een boom aan de Havenstraat om te vallen. De gemeente heeft meteen gezorgd voor het afzetten van het gevaarlijke gebied. Gelukkig is de boom inmiddels omgezaagd. Mannen van de gemeente, bedankt voor het snelle ingrijpen!

Kalenders/schoolgidsen In de eerste week van dit schooljaar waren de schoolgidsen en kalenders ‘klaar’. Helaas kwamen we erachter dat de drukker per ongeluk de foto’s van een buurschool heeft afgedrukt. Ze gaan de fout herstellen, helaas is het veel werk en gaat het even duren.

Stagiaires Ook dit jaar bieden we weer een aantal stageplaatsen aan voor diverse opleidingen. Op deze manier leren niet alleen de kinderen en de meesters en juffen op onze school, maar krijgen de stagiaires ook de kans om te leren en ervaring op te doen. Kinderen vinden het vaak leuk en wij beschikken over extra handen in de klas. Juf Geertje en juf Eelkje vd Velde gaan helpen bij de kleuters. Juf Damaira Kofie gaat aan de slag in groep 3-4 en juf Wendy Bloemsma in de bovenbouw.

Meester Jaap en juf Lydia Ook dit jaar gaan de ervaren meester Jaap en juf Lydia ons weer helpen. Juf Lydia is al even aan de slag geweest en volgende week komt meester Jaap langs. Juf Lydia helpt weer in groep 3-4 en meester Jaap in de bovenbouw. Fijn dat we weer een beroep op jullie kunnen doen!

Stimuleringsregeling bibliotheek We maakten al gebruik van de muziekimpuls regeling. Ook dit jaar krijgen we weer volop leuke muzieklessen van muziekdocenten van Opus 3. De komende drie jaar krijgen we ook professionele ondersteuning op het gebied van lezen van Hanneke Hofman van de Openbare bibliotheek. Zij geeft boekpromoties in de klassen, geeft tips aan de meesters en juffen en geeft advies over de inrichting, aankleding en meubilair van onze bibliotheek. Ook zal ze voorlichting geven aan ouders.

Regels in verband met ziekte, verlof en verzuim In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. Hiervoor kunt u een formulier halen bij de directeur. Hierop staan de uitzonderingen beschreven die toegestaan zijn.

Gewichtige omstandigheden: Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: - Verhuizing van het gezin voor ten hoogste één dag; - Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, voor één dag of ten hoogste 2 dagen; - Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, i.o.m. de directeur; - Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen en in de 2e graad i.o.m. de directeur; - Bevalling van moeder/verzorgster, voor ten hoogste één dag; - Het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging, i.o.m. de directeur; - Viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum van bloed- en aanverwanten, voor één dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt en indien nodig twee dagen.

Geen gewichtige omstandigheden: - Familiebezoek in het buitenland; - Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; - Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; - Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan - Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte; - Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlof aanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur: minimaal acht weken van te voren).
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen Een verzoek om extra verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS