Nieuwsberichten
20170626_Streekpost
01-07-2017 17:11
STREEKPOST
Nieuwsbrief 26 juni 2017
Agenda
28 juni zwemles gr. 1-6 op een woensdag. 18 juli afscheidsavond groep 8 19.30 uur.
29 juni rapporten mee. 19 juli schoolkrant
4 en 6 juli tienminutengesprekken gr. 1-7. 20 juli kennismaken nieuwe leerkracht 10.30 uur.
11 juli laatste keer zwemmen. 21 juli laatste schooldag. Continurooster tot 14.00 uur.
17 juli generale musical pakes en beppes 19.30 uur.
Prikactie dinsdag 27 juni ’17
Dinsdag 27 juni ’17 begint de school een uurtje later, dus om 9.30 uur. Bijna alle scholen van Nederland
doen aan deze prikactie mee. Vorige week bent u hierover door onze bovenschools directeur ben
Mooibroek uitgebreid geïnformeerd. Ook het team van CBS Op Streek hoopt op deze manier een signaal af
te geven aan de politiek. Naast de werkdruk, maken we ons het meest zorgen om het tekort dat er is aan
meesters en juffen. Op dit moment zijn er al nauwelijks invalleerkrachten te vinden. Hopelijk wordt het
beroep van leerkracht basisonderwijs weer aantrekkelijk voor jonge studenten.
Zoontje voor meester Bauke André
Zaterdag 3 juni ’17 werden meester Bauke André en zijn vriendin Gonnie de trotse ouders van Luuk. Na een
goede start moest het jonge gezin twee dagen naar het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer goed met ze.
Van harte gefeliciteerd! Het adres van meester Bauke André van der Wal is Canterstraat 5, 9114 RH
Driezum.
Juf Eke
Zoals u weet is er bij onze intern begeleider juf Eke borstkanker ontdekt. Momenteel ondergaat ze een
hormoonbehandeling om de tumor zo klein mogelijk te laten worden. Over een tijdje gaan de artsen kijken
of de behandeling aanslaat. Na de hormoonbehandeling volgt er een operatie en daarna bestraling. Helaas
is juf Eke niet in staat om weer voorzichtig aan het werk te gaan. Ze is vaak erg moe en duizelig. Wij hopen
op een goed herstel!
Ouderavond
Maandag 29 mei ’17 was er een belangrijke ouderavond. Op het programma stond: de kinderopvang, de
renovatie en de nieuwe tijden.
Kinderopvang
Inmiddels is er een flyer uitgedeeld van de Kinderopvangorganisatie Kidsfirst. Hierin staat veel informatie.
Voor vragen kunt u bij hen terecht. In de flyer staat dat de begintijd van de kinderopvang 8.00 uur is.
Eventueel in overleg kunnen ook de jongste kinderen al vanaf 7.00 uur worden gebracht.
Nieuwe tijden
Tijdens de ouderavond konden de ouders en personeel stemmen over de nieuwe tijden. Gelukkig hebben
veel ouders hun stem uitgebracht (77%). Een grote meerderheid was voor de nieuwe tijden (78%). Bij het
personeel was er een kleine meerderheid voor de nieuwe tijden (5 voor, 4 tegen). De MR heeft
vragen/onduidelijkheden van het personeel geïnventariseerd. Donderdag 29 juni ’17 geeft onze
bovenschools directeur Ben Mooibroek antwoord op de vragen. Na deze bijeenkomst volgt het definitieve
besluit.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Renovatie
Maandag 12 juni ’17 begon bouwbedrijf Kolthof uit Stiens met de langverwachte renovatie. Pas 8 juni ’17 kregen wij definitief te horen dat er na het weekend kon worden begonnen met de verbouw. Binnen 24 uur moest er veel worden geregeld. Er werd ruimte gemaakt in de loods van Jan Swart om spullen in op te slaan, de hele onderbouw moest worden leeggehaald, de speelzolder gedemonteerd etc. Dankzij de hulp van de oudste kinderen, leerkrachten én 15 ouders is het gelukt!
Vrijdag 16 juni ’17 zorgde de schoolcommissie ervoor dat er nog meer spullen werden verplaatst naar een andere locatie. Dit keer naar de loods van Lucas vd Beek. Ook dit was een hele klus.
Er wordt hard gewerkt door de timmermannen en installateurs. In week 29 kan de speelzolder al weer in het nieuwe kleuterlokaal worden opgebouwd. Na de laatste schooldag, vrijdag 21 juli ’17 hebben we weer veel ouders nodig die mee gaan helpen. De kleutermaterialen moeten weer terug naar het nieuwe kleuterlokaal en alle meubilair uit de lokalen van groep 3-8 moeten naar het speellokaal worden verhuisd. Ook het kamertje van meester Jaap Wieb moet worden ontruimd. De bedoeling is dat donderdag 31 augustus ’17 alles weer naar de nieuwe lokalen kan worden verhuisd. De leerkrachten kunnen dan vrijdag 1 september ’17 de nieuwe lokalen weer gaan inrichten. Als alles volgens planning verloopt kunnen dus alle kinderen na de zomervakantie in hun nieuwe lokalen gaan beginnen. Door deze planning is de overlast zou beperkt mogelijk gehouden. De leden van de bouwcommissie bellen van tevoren om te vragen of ouders kunnen meehelpen.
Het is een grote renovatie. De volgende zaken worden aangepakt: plafonds, (led)verlichting, nieuwe (kunststof) kozijnen, nieuwe vloeren, alles wordt geverfd (binnen en buiten), nieuwe digiborden, nieuwe luchtventilatie, nieuwe bekabeling (stroom en internet), de wifi wordt uitgebreid, nieuw sanitair etc.
Lang leve de muziekshow
Dinsdag 20 juni ’17 reisden de kinderen van groep 5-6 met meester Nanne en een aantal ouders naar Sneek voor de auditie van de ‘Lang leve muziekshow’ van de AVROTROS. De reis op zich was al een heel avontuur. De kinderen hadden samen met meester Nanne en muziekmeester Anne Martin in korte tijd een muzikale show voorbereid. De auditie ging heel goed. We wachten in spanning af op de uitslag. Ouders die hebben gezorgd voor vervoer en begeleiding, hartelijk dank!
Schoolreisjes
1 juni ’17 was het dan zover. Groep 1-2 ging op schoolreisje naar Sanjesfertier en groep 3-6 naar De natuurschool in Lauwersoog. Het weer was perfect en ’s middags kwam iedereen moe maar tevreden terug op school. Veel ouders zorgden ook hier voor vervoer en begeleiding. Bedankt. De betaling gaat bij de meeste ouders middels automatische incasso.
Excursie boerderij familie Tamminga
Afgelopen vrijdagmiddag gingen de kinderen van groep 5 en 6 op bezoek bij de boerderij van de vader en zus van juf Irene. Een mooi voorbeeld van leren buiten de school. Ook nu konden we niet zonder ouderhulp. Fijn dat er altijd ouders bereid zijn om mee te helpen.
Nieuwe leerlingen
We hebben weer veel nieuwe leerlingen op onze school. Sommigen draaien al een tijdje mee, anderen komen binnenkort bij ons op school te proefdraaien. De broertjes Tayrone, groep 2 en Tanyro Meulens, groep 5 komen uit Leeuwarden. Redmer van Dijk, Lisa Elzenga, Hylke Fokke Jellema, Gerben Jan Talsma, Marrit Veendorp, Janna Veltman en Fenna de Vries komen na de vakantie bij ons op school bij juf Gaatske en juf Tiny. Ook Gerhard Steenma is naar Ferwert verhuisd. De familie Steenma komt uit Holwerd. Gerhard komt volgend schooljaar in groep 4. Van harte welkom allemaal.
Musical
Afgelopen donderdag ging groep 8 van onze school op bezoek bij de generale van de musical van groep 8 van OBS Op ‘e Trije. Groep 8 van Op ‘e Trije komt onze musical bijwonen. Een mooi initiatief.
Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS