Nieuwsberichten
20170324_Streekpost
25-03-2017 16:54
STREEKPOST
Nieuwsbrief 24 maart 2017
Agenda
4 april MR 19.45 uur 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april voorleescafé 17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
6 april theoretisch verkeersexamen 18 en 19 april Eindtoets groep 8.
10 april studiedag Kanjertraining. Alle kinderen vrij. 19 april 19.30 uur extra ouderavond
11 april SC 19.45 uur 21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit.
11 april praktisch verkeersexamen. 24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school.
13 april Paasviering
Juf Eke is ziek
Bij onze intern begeleider juf Eke is helaas borstkanker ontdekt. Begin volgende week volgen er nog
onderzoeken. Daarna start de behandeling. Uiteraard is dit voor juf Eke, haar familie en het team een hele
grote schrik. Wij wensen juf Eke veel sterkte en we hopen en bidden op een spoedig herstel. Als u haar een
kaartje wilt sturen dan kan dat naar Vrouwbuurstermolen 14, 9077 SW, Vrouwenparochie.
Vervanging juf Eke
Het viel niet mee om vervanging te vinden voor juf Eke. Maar het is gelukt! Juf Wypkje Beimers – Van
Wijngaarden vervangt haar 3 dagen in de week. Op maandag is ze in Marrum, op dinsdag en woensdag in
Ferwert. Juf Wypkje heeft een aantal jaren gewerkt op De Aquamarijn in Leeuwarden, een school voor
speciaal basisonderwijs. Ze heeft na de PABO een aantal extra masteropleidingen gevolgd; remedial
teaching, interne begeleiding en gedragsexpert. Deze week is er al overleg geweest, maandag 27 maart ’17
kan juf Wypkje beginnen. Het e-mailadres van juf Wypkje is wwijngaarden@pcbo-ferwerderadiel.nl.
Jantina Eelkema-de Groot ondersteunt juf Wypkje een dagdeel in de week. Na de PABO heeft juf Jantina de
opleiding orthopedagogiek gevolgd. Vervolgens werkte ze bij schoolbegeleidingsdienst Cedin als
leerlingbegeleidster. Sinds een aantal jaren werkt ze als zelfstandige en doet ze psychologische
onderzoeken bij leerlingen en adviseert zij ouders en scholen. Juf Jantina is op donderdag in Marrum. Af en
toe zal ze ook in Ferwert aanwezig zijn. Gisteren is juf Jantina al begonnen met haar werkzaamheden.
Extra ouderavond
Woensdag 19 april ’17 nodigen we alle ouders uit voor een extra ouderavond. Op het programma staan
een aantal belangrijke zaken. Deze avond informeren wij u over de nieuwe kinderopvang op onze school,
de bouwtekening en het kleurenplan van de renovatie en nieuwe schooltijden. Uiteraard hopen we op een
hele grote opkomst. Binnenkort krijgt u meer informatie over de onderwerpen. Inloop is vanaf 19.15 uur.
De avond begint om 19.30 uur.
Nynke
Het is gelukkig al een tijdje geleden dat Nynke Keegstra in het ziekenhuis lag. De ouders van Nynke vroegen
om in de Streekpost een bedankje te schrijven voor alle kaarten en attenties die Nynke thuis en in het
ziekenhuis ontving. Het heeft hen heel erg goed gedaan.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Watertafel is weer gemaakt
De vader van Jurre Veltman heeft de watertafel van juf Gaatske en juf Tiny weer waterdicht gemaakt. Hartelijk dank. Tijdens het project is de tafel uiteraard volop gebruikt.
Projectweek water
Maandag 13 maart ’17 begon de projectweek met een mooie theatervoorstelling van Pipa P. over water. De middenruimte was prachtig aangekleed en in alle groepen is er heel hard gewerkt aan het mooie thema. Er werden spreekbeurten gehouden, werkstukken gemaakt, proefjes gemaakt, geknutseld, getekend, geverfd, gastsprekers uitgenodigd en excursies gedaan. Zo ging groep 5 en 6 op de fiets naar Hegebeintum en groep 7-8 naar RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Dokkum. Ook deden de hoogste groepen mee aan de waterdriedaagse van Wetsus in Leeuwarden.
Chinees eten in groep 7 en 8
28 februari was het smullen voor de kinderen in groep 7 en 8. Ouders hadden heerlijke Chinese gerechten gemaakt. Dit paste heel mooi bij het thema Azië van onze methode voor wereldoriëntatie Da Vinci.
Dansvoorstelling
Vrijdag 17 maart ’17 kwamen de voetjes van de vloer tijdens dansvoorstelling in sporthal De Heechfinne. Onder grote publieke belangstelling lieten alle groepen hun o.l.v. buurtsportcoach Aggie Walsma ingestudeerde dans zien.
Schoolgezinsdienst
Zondag 19 maart ’17 was er een drukbezochte schoolgezinsdienst. Het thema dat juf Gaatske en meester Nanne samen met o.a. ds Van der Veer hadden voorbereid was ‘Hollen of stilstaan’. Meester Nanne begeleidde een aantal psalmen met het schoolorkestje. Hij werd hierbij geholpen door een aantal oud-leerlingen. Iedereen die heeft meegewerkt aan de dienst, hartelijk bedankt!
Actie voor de voedselbank
Een aantal weken konden er Douwe Egberts koffiepunten worden ingeleverd. De actie is inmiddels afgelopen. De doos was goed gevuld met koffiepunten. Namens de voedselbank, bedankt.
Stagiaires
Wij hebben niet alleen stagiaires van de PABO of van de Friese Poort, maar ook van het Dockinga college. Oud-leerling Femke de Vries liep een weekje stage bij ons op school. Vanaf 3 april ’17 loopt Celine de Vries uit Holwerd drie weken stage.
TSO
Op onze school is de tussenschoolse opvang goed geregeld. Soms krijgen wij hierover vragen. In de schoolgids staat de volgende informatie over het overblijven:
Op school is gelegenheid voor uw kind om over te blijven. Als u regelmatig gebruik wilt maken van de TSO (tussen schoolse opvang), dan kunt u uw kind(eren) aanmelden via het formulier dat uw kind bij de leerkracht kan aanvragen of bij Jenny Swart, De Broll 16 tel: 0518-411391/06-33844827. Als u een enkele keer gebruik wilt maken van de TSO kunt u ook contact opnemen met de opvangouders.
• Boukje van der Werk op maandag en dinsdag 0518-412094 of
• Sytske van der Velde op donderdag en vrijdag 0518-411482
De kosten voor de TSO zijn € 2,50 per keer. Voor verdere informatie kunt u ons altijd bellen. Uw kinderen zijn van harte welkom bij TSO. Coördinator van de TSO namens de MR is Jan Jacob Oevering. Bij ziekte van uw kind graag de TSO even afbellen.
Team CBS Op Streek
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS