Streekpost
De Sûkerei Damwâld
07-10-2016 11:50
Vanmorgen heeft groep 5 en 6 een excursie gehad naar De Sûkerei in Damwâld. Dit omdat het thema van de Kinderboekenweek is: Voor altijd jong.
Streekpost 30 september 2016
02-10-2016 12:02
STREEKPOST
Nieuwsbrief 30 september 2016
Agenda
4 oktober MR 19.45 uur 2 november Voorleescafé
5 oktober Voorleescafé 8 en 10 november 10 minutengesprekken
5 oktober Opening Kinderboekenweek 18 november Start week vd mediawijsheid
5 oktober Dag van de leerkracht 21 november deadline Schoenmaatjes
5 oktober alg. ledenverg. PCBO Ferwerderadiel 28 november GGD groep 7
6 oktober pake- en beppe ochtend 5 december Sinterklaas
10 oktober Dag vd duurzaamheid 6 december SC 19.45 uur
12 okt. schoolfotograaf. Na 12.30 broertjes/zusjes 7 december Voorleescafé
14 oktober afsluiting Kinderboekenweek 11.00 uur 13 december MR 19.45 uur
17-21 oktober herfstvakantie 20 december schoonmaak school 19.00 uur
25 oktober SC 19.45 uur 21 december schoolkrant
26 oktober hoofdluiscontrole 23 december Kerstviering
Juf Thomina vertrekt
Bauke Waslander, directeur van CBS De Welle uit Burdaard, heeft een nieuwe baan. Hij gaat voortaan als
interim directeur aan de slag. Naast het directeurschap was Bauke Waslander bovenschools coördinator
onderwijs. Hij was o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg binnen PCBO Ferwerderadiel.
Onze intern begeleider, juf Thomina Weijer, gaat Bauke Waslander zijn bovenschoolse taken overnemen.
Ook gaat ze als waarnemend directeur op De Welle aan de slag totdat er een nieuwe directeur is. Voor haar
is dit een mooie uitdaging. Dit betekent helaas dat zij niet meer werkzaam kan zijn als intern begeleider op
onze school. Helemaal gaan wij haar gelukkig niet missen. In haar nieuwe functies blijft zij op afstand
betrokken bij onze school. Juf Thomina, dank voor al het werk dat je voor CBS Op Streek hebt gedaan!
Gelukkig hebben wij snel een opvolgster kunnen vinden voor juf Thomina. Juf Eke Loonstra wordt de
nieuwe intern begeleider. Zij is een ervaren intern begeleider en bekend met het zorgbeleid van onze
vereniging. Zij gaat tot de kerstvakantie op dinsdag, woensdag en vrijdag aan de slag op CBS Op Streek. De
andere dagen werkt ze op CBS Aasterge in Marrum. Na de kerstvakantie is ze op dinsdag en woensdag bij
ons op school. Inmiddels heeft juf Eke al kennisgemaakt met het team van CBS Op Streek. Juf Eke welkom!
Juf Thomina is al bezig om haar taken over te dragen aan juf Eke. Vrijdag 14 oktober ’16 neemt ze ‘officieel’
afscheid van het team en de kinderen. Uiteraard kunnen ouders (informeel) afscheid van haar nemen.
Pake en beppe ochtend
Donderdag 6 oktober ’16 zijn de pakes en beppes welkom om de lessen van hun kleinkind(eren) bij te
wonen. Indien het niet mogelijk is dat er een pake of beppe op school komt, dan is een goede kennis ook
welkom. Ouders/verzorgers zijn volgend schooljaar weer aan de beurt. Wij werken niet met intekenlijsten
etc. Wel is de ruimte in sommige lokalen beperkt. Daarom hebben we gekozen voor een aantal
wisselmomenten. Om 9.15 uur en 11.15 uur gaat er een extra bel. De pakes en beppes kunnen dan even
wisselen. Om 10.00 uur tot 10.30 uur is er een extra lange pauze. Er is dan koffie en thee. De pake – en
beppeochtend sluit mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Jong en oud’.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
GGD 5-jarigen
Dinsdag 4 oktober ’16 en dinsdag 11 oktober ‘16 komen de verpleegkundige en de schoolarts van de GGD op school voor de 5-jarigen. De schoolarts zit in het kamertje van meester Jaap Wieb, de verpleegkundige in het handvaardigheidslokaal. Ouders hebben hiervoor thuis een uitnodiging ontvangen.
Dag van de duurzaamheid
Maandag 10 oktober ’16 is het dag Dag van de duurzaamheid. Groep 7 en 8 gaat hier aandacht aan besteden. Groep 5 en 6 is 20 september ’16 ook met duurzaamheid aan de slag geweest o.l.v. Hilda Buursma van het natuur-en educatie centrum De Klyster.
Spoar 8
Dit schooljaar krijgen wij een nieuwe methode Frysk. Spoar 8 is de opvolger van Studio F. Binnenkort maken de leerkrachten kennis met deze nieuwe (digibord) methode. Kijk voor een filmpje op https://youtu.be/7kudrPw42FQ. Dit fimpje staat ook op de Facebook van CBS Op Streek.
Kinderboekenweek Woensdag 5 oktober ’16 begint de Kinderboekenweek. Met de hele school openen we de week. Vrijdag 14 oktober ’16 sluiten we de ‘week’ weer af. Ouders zijn vanaf 11.00 uur welkom in de middenruimte om de voorstellingen bij te wonen. Ook gaan we nog een boekenruilbeurs houden. U krijgt hierover nog informatie. Stagiares Ook dit jaar hebben we weer een aantal stagiaires. In groep 1-2 helpt Geertje van der Velde mee. Ze doet de opleiding Dienstverlening Helpende zorg en welzijn. In groep 3-4 gaat Rudi Nauta aan de slag. Hij zit op de PABO. Op maandag gaat Froukje Kingma helpen bij de TSO. Workshops techniek Vliegen met een hightech drone, je eigen spiderrobot programmeren of kopje onder met de Waterprofessor? Het kan allemaal op de NHL Hogeschool tijdens het Weekend van de Wetenschap op zaterdag 1 oktober ’16 van 13.00 uur – 16.00 uur op de NHL Hogeschool, Rengerslaan 10 in Leeuwarden. Aanmelden kan via de website van de NHL. Doe mee met de Cool Classic Concert Tour! Vind je het ook zo leuk om op jouw muziekinstrument te spelen? Zou je dat graag met anderen willen doen? Speel je minimaal 1 jaar op een symfonisch muziekinstrument of blokfluit? En lijkt het je leuk om mee te doen met het Frysk Jeugd Orkest? Dan is de Cool Classic Concert misschien iets voor jou. Op zaterdag 29 oktober ’16 komt het Frysk Jeugd Orkest in Dokkum. Meedoen? Opgeven via www.fryskjeugdorkest.nl Vragen? info@fryskjeugdorkest.nl Voor die tijd krijgen de kinderen nog een les op school. Leden – en donateursgelden Eind september ’16 worden de leden-en donateursgelden automatisch afgeschreven. Oude kalenders Er zijn nog enkele oude kalenders/schoolgidsen op school. Heeft u hiervoor belangstelling? In de koffiekamer liggen er nog een aantal exemplaren. Nascholing Meester Nanne, juf Anita en juf Ypie zijn op Snappet cursus geweest. Juf Inge, juf Irene, meester Nanne, juf Anita en juf Ypie zijn (of gaan binnenkort) op cursus Met sprongen vooruit (hoofdrekenen). Opus 3 Net als vorig schooljaar krijgen de kinderen weer muzieklessen van een muziekdocent van muziekschool Opus 3. Groep 1-4 krijgt les van juf Zwaanette Dijkstra. Na de herfstvakantie is de bovenbouw aan de beurt.
Informatieavond De informatieavond van maandag 19 september ’16 werd heel erg goed bezocht. Fijn deze goede ouderbetrokkenheid! Himmelwike groep 7 en 8 Maandag 26 september ’16 werd Ferwert een stukje schoner. De kinderen van groep 7 en 8 gingen met spullen van afvalverwerker Omrin op zoek naar zwerfafval. Groep 7 en 8 bedankt! KEK dag De cultuurdag op donderdag 8 september ’16 was voor groep 4 en 5 een groot succes. Meester Nanne heeft mooie foto’s op de website gezet. Team CBS Op Streek
Pestprotocol Kanjertraining
17-09-2016 17:18
1 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Pestprotocol Kanjertraining.
Almere Almere Almere Almere april 2015 april 2015april 2015april 2015april 2015april 2015 april 2015
Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. Het zijn feitelijk fatsoensafspraken.
Plagen of pesten? Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf. Het meest eenvoudig onderscheid is dit: Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten. Daarom weet een leerkracht zelden uit zichzelf wat er zich precies afspeelt tussen de kinderen onderling. De leerkracht moet hierover worden geïnformeerd door de leerlingen zelf.
Definitie van pesten: Een kind wordt gepest wanneer het herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander (fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar zijn gericht, en waarbij de macht ongelijk is verdeeld. De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de meeste gevallen dat een kind zich gepest voelt, de ‘pester’ niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste kinderen bereid hiermee te stoppen. En als dat niet voldoende is, dan wordt duidelijk gemaakt wat de sociale gevolgen voor de pester zelf zullen zijn (cruciaal in het ontstaan en het in stand houden van pesten zijn de reacties van leeftijdsgenoten op de pester. Zolang deze het pesten blijven aanmoedigen, is het voor de pester moeilijker om hiermee te stoppen. Heerst er in een klas een mentaliteit van respect en vertrouwen, dan zal er minder gepest worden dan wanneer er een onveilige sfeer heerst, waarin kinderen zich moeten bewijzen en bezig zijn met hun status in de groep).
Pesten gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, juf of meester. Dat betekent dat er goed moet worden samengewerkt tussen school en ouders enerzijds en dat kinderen moet worden geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving wordt gepest.
De Kanjerafspraken De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds. We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand is of blijft zielig
De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis.
2 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en haatgerichte aanpak (vormen van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak (indirecte kwaadsprekerijen en slachtofferschap). Kortom: doe elkaar recht. N.B. niet moet worden onderschat hoeveel aandacht een zeurgerichte ouder kan opeisen. Deze aandacht valt weg als het kind geen problemen meer heeft. Om die reden komt het regelmatig voor dat een enkele ouder enerzijds eist dat de problemen worden aangepakt op school (zo krijgt deze ouder veel aandacht), maar anderzijds zal deze ouder teleurgesteld het kind van school halen als de problemen zijn aangepakt (de reden van aandacht voor de ouder is weggevallen). Het is een uitermate moeilijke materie als we het hebben over de aanpak van pestproblematiek. Dit zijn teleurstellende ervaringen voor de onderwijsgevenden. De school neemt dit verlies met het besef dat er soms problemen meespelen die buiten de competentie van het onderwijs vallen zoals een symbiotische relatie tussen ouders en kind, een psychiatrische ontwikkeling bij een van de ouders, enz.
Het kwaad moet worden bestreden Veel ouders verlangen van de school dat “het kwaad” (= de pester) moet worden bestreden, en dat “het goede” moet worden beschermd. De school kiest er echter niet voor om kinderen te beoordelen als behorend bij “kwaad of goed”. Ieder mens maakt wel eens fouten. Kinderen zijn in emotioneel opzicht “onder en boven de wet.” De weg van de mens, en die van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die opvoedingsplicht evenals leerkrachten. In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je. Deze anderen zijn: 1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school; 2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen; 3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen. Als je iets vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even niet; 4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij.
De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk vindt, evenals jouw juf of meester, (en jouw ouders als die erachter komen) dan gaan we dat niet doen op school.” Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): “Geef geen benzine aan vervelend lopende motortjes.” Mocht een leerling zich niet willen houden aan de eenvoudige afspraken zoals weergegeven in de smileys, dan wordt dat met de ouders van het betreffende kind besproken. In dit gesprek wordt ervan uitgegaan dat de ouders met de school willen meedenken om een oplossing te zoeken die goed is voor het eigen kind, andere kinderen, de leerkracht, de school en de buurt.
3 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Preventie Met behulp van de Kanjerlessen doet de school aan preventie. Kernpunten in de aanpak: 1. De Kanjerafspraken. 2. Denk goed over jezelf en de ander. 3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders. 4. Denk oplossingsgericht. 5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt. 6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. 6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar begrip voor. 6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het onwillige kind om wat voor reden dan ook “de eigen gang” mag gaan. 7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling). 8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.
Wat mag u verwachten van de leerkrachten op school? 1. Voorbeeldgedrag - U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en met u als ouder. - U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich bewust van het gezegde: “Een goed voorbeeld doet goed volgen.”
- U mag verwachten dat de leerkrachten twee gedragstalen weten te spreken. De ene gedragstaal sluit aan op de straatcultuur* (= directief: duidelijk, helder en grens stellend), de andere gedragstaal sluit aan op de wereld van wederzijds respect (richt zich op het geven inzicht). Het voorbeeldgedrag van de leerkracht nodigt kinderen uit om over te stappen naar de wereld van wederzijds respect. - Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee oplossingsgericht aan de slag gaan. Zeurgerichte of wraak- en haatgerichte reacties vinden geen voedingsbodem bij de leerkrachten. De leerkrachten hebben u nodig om tot een goede oplossing te komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de leerkracht, de school en de buurt.
*N.B. de leerkracht gedraagt zich niet volgens de normen van de straatcultuur, maar weet dat er heel duidelijk een grens moet worden gesteld aan de mentaliteit van de straat. Geen overleg, geen onderhandeling, niet ingaan op: “Ja…maar!” Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Kanjerinformatieboek voor ouders, leerkrachten en pabo-studenten.
4 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Er is als het ware een voortdurende strijd tussen de mentaliteit van de straatcultuur en de cultuur van wederzijds respect. Feitelijk gaat het om de vraag die al duizenden jaren bestaat of geweld loont of niet. Aan de kant van de straatcultuur heb je de opvatting: “The winner takes it all.” Ben jij de sterkste, dan kun jij bepalen wat een ander moet doen. In het midden, tussen de straatcultuur en de cultuur van wederzijds respect, plaatsen we de opvatting “oog om oog, tand om tand.” In deze opvatting loont geweld niet, omdat je met gelijke munt wordt terugbetaald. Bij de cultuur van wederzijds respect heb je de opvatting: “van de meeste tegenslag in het leven kun je leren.” Zoek elkaars geluk. Doe elkaar recht. Ik voel mij goed als we een oplossing hebben gevonden waarbij jij je ook goed voelt. Doe aardig en welgemanierd. In deze opvatting wordt geweld zinloos.
2. Correcte reactie van de leerkracht op excuus van kinderen voor hun wangedrag. Reactie kind: Maar hij/zij daagt mij uit! JUF/meester: Je laat je uitdagen en opjutten. Doe alsof de opjutter een radio is. Je hoort het wel, maar luistert niet. Reactie kind Ik deed het wel, maar hij/zij vertelde niet dat ik moest stoppen. JUF/meester: Je moet rekening leren houden met gevoelens van een ander. Als iemand niet blij kijkt, dan moet jij je afvragen of het wel leuk is wat jij allemaal doet. Reactie kind: Maar hij/zij deed het ook bij mij. JUF/meester: Natuurlijk hoef jij het niet over je kant te laten gaan. Maar dan ZEG je er iets van. Je gaat niet schelden, zeuren, huilen, roddelen. En gaat het door? Dan haal jij je schouders op en denkt: jammer dan. Je stapt naar je maatje. Wordt het heel erg? Dan stap je naar de juf of meester. En die weten van wanten. Daar mag je op vertrouwen. Reactie kind: Ik deed het wel, maar ik deed het niet alleen. Waarom moet u mij weer hebben? JUF/meester: Ik ben niet van plan om slecht over je te denken. Maar ik ben ook een soort scheidsrechter waar je de discussie niet mee aangaat. Anders gezegd: als je iets doet wat niet helemaal de bedoeling is en ik zie dat, dan ga je daarover met mij niet in discussie. 3. Correct antwoord van de leerkracht op misdragingen van ouders Beste ouders, u spreekt met respect over elkaars kinderen en opvoeding. Uiteindelijk doen we allemaal ons uiterste best naar eer en vermogen. U spreekt met respect over de leerkrachten die werkzaam zijn op deze school.
Aanpak a. Het rollenspel De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Kinderen leren om te gaan met vervelend gedrag van een ander. Kinderen die zich misdragen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en hun verlangen het goede te doen. De meeste kinderen bedoelen het goed, maar “het kan er behoorlijk brutaal uitkomen”. Daarin wijkt een kind niet af van veel volwassenen. Als zoiets zich voordoet, dan is het goed dat het kind wordt gecorrigeerd. Omdat leerkrachten (en) ouders niet alles zien, is het van belang dat kinderen zelf ook enige zelfredzaamheid vertonen. Kinderen kunnen best aan elkaar vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat kinderen, op een enkeling na, niet vervelend willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen. In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend gedrag. Dit gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten. Kinderen leren rechtop te staan, de ander aan te kijken en te zeggen: “Ik vind dit vervelend, Wil je ermee stoppen?” Vervolgens lopen ze naar een andere leerling die ze kunnen vertrouwen (een “maatje”, een “buddy”). Daar gaat de leerling niet zeuren, maar gaat samen met de buddy/ het maatje iets anders doen. Als het op deze manier niet oplost, dan gaat de leerling samen met zijn maatje naar de juf of meester. Tijdens dit rollenspel hebben medeklasgenoten de neiging om te giechelen om het grensoverschrijdend gedrag van de uitdager. Aan deze leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat dit giechelgedrag het pestgedrag van de uitdager versterkt. Ze geven als het ware “benzine” aan een vervelend lopend motortje. De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend gedrag. Zo oefent niet alleen de gepeste, maar ook de omstander.
5 Pestprotocol Kanjertraining 2015
b. Gedragstips voor ouders Een extra moeilijkheid doet zich voor als ouders van de “niet-pester” van mening zijn dat hun kinderen slachtoffer zijn van de “dader”. Ouders uiten hun ongenoegen op Facebook, op het schoolplein enz. over de dader en eisen dat de school de vermeende slechterik van school verwijdert. Het vraagt uitzonderlijk veel talent van de school in de communicatie met ouders om deze vorm van samenspanning te pareren. Het vergt een specifieke aanpak.
Op welke manier corrigeert de leerkracht op school? De leerkracht gaat ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen hebben niet de bedoeling om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd naar bedoelingen van het kind. “Is het jouw bedoeling om mij zo boos te maken? Is het niet jouw bedoeling? Doe dan anders. Is het wel jouw bedoeling, dan doe je het goed, maar dan heb je nu een probleem, want ik sta niet toe dat jij verder gaat op deze manier.”
Een voorbeeld: Een jongen wordt dag in dag uit gepest door een vijftal klasgenoten. Vraag aan dit vijftal: “Is het jullie bedoeling om deze jongen zo te treiteren dat hij bang wordt en nauwelijks nog naar school durft?” “Nee, het is niet mijn bedoeling.” Leerkracht: “ …. Fijn, hoe ga je het nu oplossen met deze jongen?” Een andere leerling zegt echter: “Ja, het is wel mijn bedoeling hem te treiteren, zodat hij bang wordt.” Leerkracht: “Daar ben je dan in geslaagd. Maar het kan niet. Ik geef je bedenktijd. Want ik begrijp nu dat jij de bedoeling hebt om deze leerling te treiteren?” “Ja, dat is mijn bedoeling.” Leerkracht: “Je gaat rustig nadenken over je antwoord. Misschien heb je een bijzondere reden. Misschien vind je het nodig om stoer te doen op dit moment. Na schooltijd kom je even bij me (of blijf even na)”. Leerling krijgt bedenktijd. Leerkracht: “Je hebt kunnen nadenken. Wat ben jij van plan hier op school, is het nog steeds jouw bedoeling om deze jongen dwars te zitten? Is daar misschien een reden voor om dat zo op die manier aan te pakken?” Leerling: “Hij is gewoon stom.” Leerkracht: “Wat voor stoms doet hij dan. Kan hij daar iets aan veranderen? Of is het gewoon jouw bedoeling om hem dwars te zitten? Leerling reageert door te zeggen: “Nee, het is eigenlijk niet mijn bedoeling om te treiteren.” Leerkracht: “Gelukkig. Wat ga jij nu bij jezelf veranderen? En hoe herstel je het verdriet dat je hebt aangericht?” Leerling houdt voet bij stuk. “Ja, het is mijn bedoeling. Want hij is stom.” Leerkracht: “Jammer, ik bel nu je ouders op om te vragen of ze hier willen komen. Dan herhaal je hetgeen je tegen mij zegt, in aanwezigheid van je ouders.” Het hangt van het gesprek af met je ouders of je de klas nog in kunt komen.
Actie die nu moet worden ondernomen: - Contact opnemen binnen de organisatie met een van de volgende personen:
6 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Adjunct-directeur, directeur, bouwcoördinator, mentor of ander persoon op school die vanuit “de lijn” (=hiërarchie) kan ondersteunen en bijstaan. - Contact opnemen met de ouder(s) van dit kind. Proberen ter plekke telefonisch of door middel van directe afspraak met de ouders te overleggen hoe nu verder te handelen. In contact met de ouders wordt verteld wat het probleem is en wat de bedoeling van hun kind lijkt te zijn. Aan de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd of zij de bedoeling van hun kind (Ja of Nee), ondersteunen. - Zolang de ouders niet op school zijn geweest, wordt de leerling de toegang tot de klas ontzegd. Dat kan bijvoorbeeld in een opvangklas, of iets dergelijks. Kern van deze laatste aanpak is de banden van deze leerling doorsnijden met de klasgenoten, zodat niet kan worden gemanipuleerd door deze leerling. Reactiemogelijkheid 1 van de ouder “Nee, natuurlijk ondersteunen wij dat niet.” Dan wordt een afspraak gemaakt met de ouders met het doel gezamenlijk tot een oplossing te komen, waarin het gedrag van het kind zich niet meer voordoet. Reactiemogelijkheid 2 van de ouder “Ja, u moest eens weten wat een idiote moeder die jongen heeft waar mijn kind het op heeft gemunt.” (= Ik vind het goed wat mijn zoon doet.) Ouders worden duidelijk gemaakt dat deze manier van reageren niet op prijs wordt gesteld. Voorbeeld: Leerkracht: “Begrijp ik hiermee dat u het goed vindt dat uw kind deze jongen zo treitert?” Ouder: “U moest eens weten wat een rare moeder die jongen heeft. En zijn die andere leerlingen soms heilig?” Leerkracht: “Bedoelt u te zeggen dat u het gedrag van uw zoon/dochter goedkeurt?” Ouder: “Nee, dat niet, maar die leerling heeft een heel rare moeder, ik kan u verhalen vertellen, dat wilt u niet weten!” Leerkracht: “Zoals u spreekt lijkt u het gedrag van uw zoon/ dochter niet af te keuren. Ik heb u niet uitgenodigd om kwaad te spreken over een moeder. Wat vindt u ervan dat uw kind een andere leerling het even zuur maakt?”
Het moet hoe dan ook duidelijk zijn dat er geen enkel excuus is voor wangedrag.
7 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Onderstaand overzicht komt uit werkboek 1, van groep 6
Aanvullend: school en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen: het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders andermans kind een lesje gaan leren, met het doel de problemen voor het eigen kind op te lossen. Bij problemen van pesten of agressie zullen de leerkrachten, directie en ouders hun verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met elkaar, met het doel een goede oplossing te vinden die ook in de toekomst houdbaar is. Voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders is van groot belang. Er zal minder worden gepest als duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar (fatsoensnormen), waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met verbaal of fysiek geweld worden opgelost. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Alle betrokkenen nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen.
Wat wordt van u als ouder verwacht? Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem, als op basis van het voorgaande met elkaar wordt overlegd.
Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels houden: 1. U oefent zich in zelfbeheersing.
Dat betekent dat u het recht niet heeft andermans kind, een andere ouder of een leerkracht verbaal of fysiek te overdonderen/aan te vallen. Het wordt helemaal een drama als u zich misdraagt in aanwezigheid van andere kinderen.
8 Pestprotocol Kanjertraining 2015
2. U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind.
Dat doet de school ook over u en uw kind. Kunt u dat niet, dan houdt u uw mond. Meent u toch het recht te hebben kwaad te spreken op basis van vermeend onrecht dat u is aangedaan, dan bent u waarschijnlijk de oorzaak van alle emotionele opwinding.
3. Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan overlegt u met de school.
Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor u en uw kind, maar ook goed is voor de andere kinderen. De school is hierin uw medestander.
4. Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een oplossing wordt gezocht, en kwaadsprekerij/achterklap.
5. U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op internet. Aanvullend: Als u opvoedt uit angst (= met mijn kind zal het niet goed komen), dan plaatst u uw kind in een zwakke positie. U haalt uw kind hiermee onderuit. Als u corrigeert vanuit gevoelens van ergernis en irritatie, dan zal uw kind zich afgewezen voelen. Laat u zich door angst leiden in uw opvoeding, of door gevoelens van irritatie, dan is de kans aanwezig dat uw kind zelfbeschadigende gedachten zal ontwikkelen en opvattingen zoals: ik ben geen goed kind, mijn moeder/vader is niet trots op mij. In de praktijk A. Kinderen die handelen uit onvermogen, zijn goed te corrigeren als hun ouders goed samenwerken met de leerkrachten. B. Kinderen die handelen uit onvermogen zijn moeilijk te corrigeren als hun ouders dat onvermogen als excuus voor vertoond wangedrag gebruiken. C. Kinderen die zich willen misdragen zijn snel te corrigeren (omdat er geen onvermogen meespeelt) als ouders op dezelfde lijn zitten als de school. D. Kinderen die zich willen misdragen, zijn niet te corrigeren als ouders het een probleem van school vinden. “Val ons niet lastig met gezeur over ons kind. Ons kind mag zijn zoals het is!
9 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Tips voor ouders: 1. Ook mijn kind kan doen als de zwarte, rode of gele pet. Ook mijn kind kan pesten. 2. Ook mijn kind kan worden gepest. 3. Ik neem het probleem serieus. 4. Ik raak niet in paniek. 5. Ik straf niet fysiek en ga niet “uit mijn dak” als ik hoor dat mijn kind vaak doet als de zwarte pet. 6. Ik probeer er achter te komen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van het gedrag van mijn kind. 7. Ik vraag mij af: Voelt mijn kind zich veilig thuis? Voelt mijn kind zich veilig op school? Pest mijn kind uit stoerheid of uit gewoonte? Pest mijn kind omdat het denkt dat het zo hoort? Pest mijn kind omdat het bij de groep wil horen? Welke t.v.-programma’s kijkt mijn kind allemaal? Wat doet mijn kind allemaal op internet? Weet mijn kind wel wat het doet, wat het aanricht? 8. Ik besteed extra aandacht aan mijn kind. 9. Ik corrigeer agressieve buien. 10. Ik stimuleer mijn kind om aan sport te doen of bij een club te gaan. 11. Ik overleg met de school, ik ga niet zelf ingrijpen. 12. Ik bied hulp aan mijn kind. 13. Ik lees boeken over pesten en/ of vraag informatie op. 14. Ik schakel eventueel een expert in als ik dat nodig vind of als de school dat aangeeft. 15. Beheers u op social media. Een behoorlijk aantal ouders is van mening alles te mogen twitteren en te Whatsappen over leerkrachten, klasgenoten en andere ouders met alle gevolgen van dien. 16. Ook op social media gelden normale sociale gedragscodes. Tips voor de kinderen: 1. Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel en niet kan. 2. Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat wel en niet kan op school.
3. Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het verst mee. Je juf/meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is. 4. Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt, spreek dan met je ouders en/of je juf/meester. 5. Beheers je op social media. Gedraag je. 6. Wil ik stoer zijn? Dan ga ik op vechtsport. 7. Wil ik de baas spelen? Ik vraag een hond. 8. Verveel ik me? Dan verzin ik zelf een leuk plan. Ouders en leerkrachten zijn geen wandelende Efteling.
9. Pest ik omdat ik bang ben zelf gepest te worden? … Dan stop ik daarmee!
Op school trainen we dit:
Veel leerlingen gaan vervelend met elkaar om. Blijf rustig. Haal je schouders op. Sommige leerlingen zijn gewoon in de war. Maak je niet druk. Jammer dan.
10 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit: 1. Wil je ermee stoppen? Ik krijg een naar gevoel van jouw gedrag. Ik vind het vervelend dat je dit (schelden, achterna roepen, slaan enz.) doet. 2. Wil je er niet mee stoppen? Meen je dat? 3. Zoek het uit. Hier heb ik geen zin in. Je haalt je schouders op en gaat iets gezelligs doen. Je blijft rustig, je blijft eigen baas (je laat je niet bepalen door een vervelend persoon) je doet als de witte pet. 4. Ga weg bij vervelend gedoe. Zoe een maatje, doe iets gezelligs, maakt een kletspraatje met iemand anders. Op die manier kom je meestal van pesters af. 5. Zorg ervoor dat jezelf geen benzine geeft. Ga je reageren dan wordt het alleen maar erger. 6. Stopt het niet? Dan wordt het alleen maar erger.
Weten jij en je maatje geen oplossing? Dan stap je naar de juf of meester toe.
Op social media volg je dezelfde gedragslijn. Met dit verschil dat je hulp kunt inroepen bij meldknop.nl Je doet dat nadat je met je ouders hebt besproken wat er aan de hand is.
11 Pestprotocol Kanjertraining 2015
12 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Grensstellend De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen! Hoe herstel je de emotionele en/of materiële schade. Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?” Wangedrag kan zich op verschillende manier manifesteren: Verbaal: vernederen, schelden, bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven, roddelen, briefjes rondsturen, bedreigen op internet, buitensluiten. Fysiek: schoppen, knijpen, slaan, spugen, krabben, bijten, trekken, laten struikelen. Materieel: stelen, onderkladden, verstoppen van kleding en/of spullen, spullen kapotmaken van een medeleerling of van school, fietsbanden lekprikken. Het doet zich een enkele keer voor dat een leerling zich wenst te misdragen en/of vindt daartoe het recht te hebben. “Ik zit er niet mee. Het is niet mijn probleem! Nou en.., moet ik weten. Ik doe het de volgende keer weer.”
In dat geval wordt terplekke contact opgenomen met de ouder. Zolang de ouder niet is te bereiken en/of niet op school is verschenen, wordt deze leerling uit de groep geplaatst. De groep wordt beschermd tegen deze leerling.
Wie is hier de pester?
De bullebak vindt dat hij mag slaan. Wat vind jij?
De ouders van de bullebak vinden dat hun kind gelijk heeft en dat de juf en de meester niet moeten zeuren als hun kind een keer slaat. Wat vind jij van deze ouders en wat moet juf of meester doen? Het gesprek met de ouder wordt oplossingsgericht gevoerd. En voldoet aan de criteria zoals die in het voorgaande zijn omschreven. Als de ouders van mening zijn dat hun kind zich mag misdragen (bij deze invaller, want die kan geen les geven; ten opzichte van dat kind, want die doet altijd vervelend, heeft een rare moeder… enz.) wordt de leerling uit de klas gehaald. We noemen dit de eerste verwijdering. Tijdens de verwijdering wordt overwogen of deze leerling kan worden teruggeplaatst in de eigen klas. Terugplaatsing is afhankelijk van het idee dat de ouders en het verwijderde kind erop nahouden, namelijk: ik heb het recht mij te misdragen.
- Als het kind zich niet wil misdragen dan wordt een begeleidingsplan voor gedrag uitgewerkt, waaraan de ouders meewerken en kan het kind worden teruggeplaatst.
- Als dat niet mogelijk is (de ouders en de leerling zijn van mening dat het zich mag misdragen omdat…), dan wordt de leerling minimaal twee groepen hoger in een andere groep geplaatst. Een leerling uit groep 5, komt bijvoorbeeld terecht in groep 7 of 8. Negatief gedrag wordt genegeerd door de leerkracht en de nieuwe groepsgenoten. Op die manier wordt de leerling geholpen zich te houden aan normale gedragsregels. Begrijpt de leerling dat hij/zij zich moet houden aan de gedragsregels van de school, dan kan hij/zij worden teruggeplaatst naar de eigen groep.
Leerlingen uit groep 7 en 8 komen bij de intern begeleider, of krijgen na schooltijd uitleg over het te maken schoolwerk dat zij thuis maken. Een andere mogelijkheid is dat de leerling een nieuwe kans krijgt op de dependance (als dat mogelijk is) of op een school binnen de vereniging/bestuur waarmee een samenwerkingsverband bestaat.
13 Pestprotocol Kanjertraining 2015
Samengaand met deze maatregelen wordt ouders geadviseerd contact op te nemen met een van de Kanjertrainingspraktijken of Jeugdzorg. Het afwijzen van adviezen en het niet mee willen denken van ouders aan een positieve oplossing interpreteert de school als een vorm van pedagogische verwaarlozing, en zal daar melding van doen bij het Algemeen Meldpunt van Kindermishandeling. Het AMK heeft als gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als er meer dan twee meldingen over een gezin zijn binnengekomen.
Bij herhaling van wangedrag gaat de school over tot definitieve verwijdering.
Dossiervorming De misvatting heerst bij leerkrachten dat schorsing mag plaatsvinden na ruime dossiervorming. Dit is niet het geval. Verwijdering zelf is het dossier. Anders gezegd: de aanleiding tot de eerste verwijdering is dossiervorming. Als een kind zich blijft misdragen, en de ouders hebben er geen problemen mee dan definitieve verwijdering. Het dossier is dan compleet. Argumenten in dossier: 1. School is een leerinstelling. De school beschermt het leerproces tegen kinderen en ouders die het leerproces ernstig belemmeren. 2. School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag vaneen enkele medeleerling en/of een enkele ouder. 3. Een leerkracht kan op deze manier weer gewoon lesgeven, en vervalt niet in de functie van rechercheur (wie is dader en wie is het slachtoffer); aanklager (jij bent de dader); verdediger (van het slachtoffer); rechter en gevangenisbewaarder. Waarbij een enkele ouder in de hoogste boom klimt als in ‘deze rechtsgang” iets mis gaat. De leerkracht en de school beperken zich tot onderstaande: Het gaat wel eens mis. Hoe lossen we dit op. Wil jij het niet oplossen en jouw ouders vinden dat prima? Dan hebben jij en je ouders een probleem. De school beschermt het leerproces en zorgt voor een veilige leeromgeving. Dat kan betekenen dat je uit de groep of desnoods van de school wordt verwijderd.
Aanvullend vanuit school:
Aanvullend vanuit medezeggenschapsraad en ouderraad:
Aanvullend vanuit de leerlingenraad:
Ondertekening door directie: datum:
Naam:
Ondertekening door medezeggenschapsraad: datum:
Naam:
Ondertekening door ouderraad: datum:
Naam:
Streekpost september
05-09-2016 19:35
STREEKPOST
Nieuwsbrief 5 september 2016
Agenda
7 september Voorleescafé 5 oktober Voorleescafé
8 september KEK dag gr. 4 en 5 5 oktober alg. ledenverg. PCBO Ferwerderadiel
9 september dorpsfeest. Alle lln ’s middags vrij. 6 oktober pake- en beppe ochtend
19 september informatieavond 12 okt. schoolfotograaf. Na 12.30 broertjes/zusjes
20 september SC-MR 19.45 uur 17-21 oktober herfstvakantie
21 september GMR 25 oktober SC 19.45 uur
28 september Start Kinderpostzegelactie 26 oktober hoofdluiscontrole
4 oktober MR 19.45 uur
Start nieuwe schooljaar
Vorige week zijn we weer fris begonnen aan het nieuwe schooljaar. We hopen dat het voor iedereen een
fijn jaar wordt.
Dorpsfeest
Vrijdag 9 september ’16 wordt er door de activiteitencommissie PAFH tijdens het dorpsfeest een
kinderactiviteit georganiseerd; de interactieve show Professor Eureka. Het programma is als volgt:
8.30 uur De kinderen gaan gewoon naar school.
9.30 uur Vertrek van school naar het feestterrein.
10.00 uur Voorstelling begint.
11.00 uur Kinderen krijgen ranja en iets lekkers.
11.15 uur Samen gaan we weer terug naar school.
12.00 uur De school gaat uit en alle kinderen zijn ’s middags vrij.
Er is deze dag geen mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan.
KEK dag
Donderdag 8 september ’16 gaan de kinderen van groep 4 en 5 naar Dokkum voor diverse culturele
workshops. De ouders zijn hierover geïnformeerd. Meester Nanne gaat mee naar Dokkum en juf Inge geeft
les aan groep 3 en 6 deze dag.
Nieuwe leerlingen
Sommigen zijn al een tijdje bij ons op school, anderen zijn deze week begonnen. In groep 1 zitten nu de
volgende leerlingen: Sido, Fenna, Kristine, Mare, Rianne, Klaas Rimmelt, Gerben Jan, Ilsa, Rodrigue, Jurre,
Eline, Ferre en Andries. Na de zomervakantie kwam Faith Oldeboye in groep 7. Faith heeft de eerste jaren
van haar leven in Engeland gewoond. Daarna in Brantgum en sinds kort woont ze in Ferwert. Wij hopen dat
jullie snel gewend zijn en een fijne tijd krijgen bij ons op school. Van harte welkom!
Wijzigingen contactgegevens
Vorige week hebben alle ‘oudsten’ een formuliertje mee waarop u eventueel wijzigingen van de
contactgegevens kunt invullen. Indien de gegevens zijn gewijzigd, dan dit graag invullen. Graag inleveren
voor vrijdag 9 september ’16.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Informatieavond Maandag 19 september ’16 is er de jaarlijkse informatieavond. Het is erg belangrijk dat er van alle kinderen ouders aanwezig zijn!! U kunt even kennismaken met de leerkracht(en) en veel praktische zaken worden besproken. Het rooster is als volgt:
19.00 uur groep 1 en 2
19.30 uur groep 3 en 4
20.00 uur groep 5 en 6
20.30 uur groep 7 en 8
Hoofdluis
Vorige week woensdag was er een aantal moeders op school om de kinderen te controleren op hoofdluis. Gelukkig werd er niets gevonden. Ontdekt u thuis hoofdluis, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Door tijdig in te grijpen kunnen we verdere verspreiding voorkomen. Op de kalender komt weer de controlemomenten te staan. Graag van tevoren de haren wassen en geen mooie vlechten e.d. in de haren doen. In de bijlage staat meer informatie over hoofdluis.
Vakantierooster
De nieuwe schoolgids/kalender is nog bij de drukker. Wij verwachten de nieuwe kalenders volgende week. Hieronder staat alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2016-2017.
Herfstvakantie
17 oktober t/m 21 oktober ‘16
Kerstvakantie
26 december ’16 t/m 6 januari ‘17
Voorjaarsvakantie
20 februari ’17 t/m 24 februari ‘17
Goede vrijdag
14 april ‘17
Tweede paasdag
17 april ‘17
Meivakantie
24 april ‘17 t/m 5 mei ‘17
Hemelvaartsdagen
25 en 26 april ‘17
Pinkstermaandag
5 juni ‘17
Zomervakantie 2016
22 juli t/m 3 september ‘17
Studiedag
10 april ‘17
Gymtijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.15
9.15
10.30
5-6
3-4
13.00
3-4
14.00
7-8
5-6 en 7-8
Inventarisatie voor-tussen- en naschoolse opvang
Wij hebben al veel inventarisatieformulieren binnen. Heeft u het formulier nog niet ingevuld, dan graag z.s.m.
Juf Ottoline
Sinds vorige week dinsdag is juf Ottloline van der Kreek dagelijks een uurtje bij ons op school voor extra Nederlandse les voor Caden en Joseph. Juf Ottoline werkt de rest van de week als onderwijsassistente op CBS It Fundamint in Hallum. Welkom, juf Ottoline!
Marije van der Woude
In de zomervakantie kwamen Marije van der Woude en haar moeder tijdens een fietstochtje in Italië ten val. Ze is naar het ziekenhuis gegaan en is geopereerd aan haar hoofd. Zoals het nu lijkt, lijkt het goed te gaan met Marije. Voor haar en haar familie was het een spannende periode. Gelukkig kon ze na de vakantie meteen weer naar school. Wel moet ze het voorlopig wat rustig aan doen. We hopen dat ze weer snel volledig herstelt.
Meester Jaap gaat verhuizen
Als het goed is krijgt meester Jaap deze week de sleutel van zijn nieuwe huis. Na het klussen en de verhuizing gaat meester Jaap op de maandag- en dinsdagochtend weer bij ons aan de slag. Hij gaat kinderen van groep 5 en 6 individueel of in kleine groepjes extra uitleg geven. Meester Jaap, succes met de verhuizing!
Renovatie van de school
De kogel is door de kerk; dit schooljaar gaan wij de school grondig renoveren. Zoals bekend zijn er verkennende gesprekken geweest tussen het bestuur van PCBO Ferwerderadiel en FIER (vereniging van openbare scholen) om samen te werken met basisschool Op ‘e Trije. Een samenwerkingsschool gaat (voorlopig) er niet van komen. Beide verenigingen willen geen ‘afstand’ doen van hun school.
Ook kan de gemeente geen nieuwbouw financieren op dit moment, dus evt. nieuwbouw bij bijv. ‘Op ‘e Trije zit er niet in. Wij gaan mooie plannen maken om onze school weer helemaal gereed te maken voor de toekomst. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.
Snappet
De groepen 5-8 zijn vorige week al begonnen met het werken op de tablets van Snappet. De eerste ervaringen zijn positief. Binnenkort gaan meester Nane, juf Ypie en juf Anita op cursus om het werken met Snappet helemaal goed in de vingers te krijgen.
Laatste schooldag
Het lijkt al weer lang geleden, maar de viering van de laatste schooldag met als thema De Prehistorie was een groot succes. Iedereen die heeft meegeholpen met de organisatie, hartelijk dank! ’s Middags was er nog een gezellige high tea voor de meesters en juffen.
Regels in verband met ziekte, verlof en verzuim
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. Hiervoor kunt u een formulier halen bij de directeur. Hierop staan de uitzonderingen beschreven die toegestaan zijn.
Gewichtige omstandigheden:
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling
liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
- Verhuizing van het gezin voor ten hoogste één dag; - Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, voor één dag of ten hoogste 2 dagen; - Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, i.o.m. de directeur; - Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen en in de 2e graad i.o.m. de directeur; - Bevalling van moeder/verzorgster, voor ten hoogste één dag; - Het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging, i.o.m. de directeur; - Viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum van bloed- en aanverwanten, voor één dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt en indien nodig twee dagen.
Geen gewichtige omstandigheden:
- Familiebezoek in het buitenland; - Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; - Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; - Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan - Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte; - Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlof aanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur: minimaal acht weken van te voren).
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen
Een verzoek om extra verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Team CBS Op Streek
1 2 3 4 5