Streekpost
Streekpost 20170913
17-09-2017 12:04
Nieuwsbrief 13 september 2017 Agenda 14 september Roodkapje voorstelling gr. 1-2 4 oktober Voorleescafé 15 september dorpsfeest Vossenjacht 11.30 uit. 9 oktober Himmelwike gr. 7-8 12.30 uur 18 september GGD gr. 2 10 oktober SC 19.45 uur 19 september MR en SC 19.45 uur 17 oktober GGD gr. 7 25 september informatieavond 19 oktober Lang leve de muziekshow 27 september studiedag. Alle kinderen vrij. 23-27 oktober herfstvakantie 27 september start Kinderpostzegelactie 31 oktober GGD gr. 7 3 oktober MR 19.45 uur

Bedankt! Donderdag 31 augustus ’17 hebben heel erg veel ouders ons geholpen om de school op te ruimen, schoon te maken en de lokalen weer in te richten. De ouders van de bouwcommissie hebben de kapstokken geverfd. Inmiddels zijn we bezig met de afrondende fase van de renovatie. Steeds meer ruimtes zijn weer klaar voor gebruik. Wij krijgen al veel positieve reacties van ouders over het resultaat. Het wordt alleen nog maar mooier! Volgende week wordt de middenruimte weer ingericht en de vloer in het speellokaal gelegd. Daarna wordt het nieuwe multifunctionele lokaal ingericht. In de herfstvakantie worden de prachtige nieuwe kunststof kozijnen geplaatst.

Nieuwe tijden De eerste indruk van het werken met de nieuwe tijden is positief! Het eten in de klas is rustig en gezellig. Juf Tiny, juf Ottline en meester Jaap Wieb of juf Gineke (onze intern begeleider) lopen tussen de middag op het plein. Kinderen genieten van de ‘langere’ middag om te spelen na schooltijd. Regelmatig evalueren we met het team de praktische zaken van het werken met de nieuwe tijden. We hebben het volgende afgesproken:  De ouders van de kleuters mogen zelf bepalen of ze via de Lytse Buorren (oude kleuteringang) of via de Havenstraat het plein op komen. Ook kunnen ze de fietsen aan beide kanten van de school kwijt. De ouders brengen de kinderen naar de ingang tussen de lokalen van groep 1-2 en 3-4. Ze hoeven de kinderen niet naar binnen te brengen.  Bij slecht weer blijven de kinderen binnen tijdens de pauze. De ‘pleinwacht’ houdt een oogje in het zeil. Op het moment dat het weer droog is gaan de eigen leerkrachten even met de kinderen naar buiten om een frisse neus te halen. De nieuwe tijden komt dit schooljaar regelmatig op de agenda van de MR en de schoolcommissie.

Kinderopvang De nieuwe ruimte voor de kinderopvang is prachtig. We hebben kennisgemaakt met beide leidsters. Inmiddels gaan er al een aantal kinderen naar de BSO (buitenschoolse opvang). Helaas hebben zich nog geen kinderen zich aangemeld voor de voorschoolse opvang. Heeft u interesse? Kom gerust eens langs om kennis te maken. Kijk voor meer informatie op www.kidsfirst.nl .

CBS Op Streek De Streek 4 9172 NJ Ferwert 0518 411229 of 06 23356378 Directeur Jaap Wieb Eelkema Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Dorpsfeest Vanaf donderdag 14 september ’17 organiseert dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum weer het dorpsfeest. Donderdag 14 september ’17 is er voor de kleuters (en peuters) de voorstelling van Roodkapje in de tent. De kinderen komen eerst op school. Om 9.30 uur begint de voorstelling. Na afloop gaan de kinderen weer naar school.

Vrijdagmorgen 15 september ’17 is er voor alle groepen een Vossenjacht door het dorp. Ook nu komen de kinderen op de gewone tijd op school. Zorg voor kleren die een beetje vies of nat mogen worden. Om 11.30 uur is de Vossenjacht afgelopen. Ouders/verzorgers kunnen de kinderen dan bij de tent ophalen. De kinderen zijn ingedeeld in groepjes samen met de kinderen van OBS Op ‘e Trije. Er is deze dag geen mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan.

Informatieavond Maandag 25 september ’17 is er de jaarlijkse informatieavond. Het is erg belangrijk dat er van alle kinderen ouders aanwezig zijn!! U kunt even kennismaken met de leerkracht(en) en veel praktische zaken worden besproken. Ook is het een mooi moment om onze kleurrijke vernieuwde school te bewonderen. Het rooster is als volgt:  19.00 uur groep 1 en 2  19.30 uur groep 3 en 4  20.00 uur groep 5 en 7  20.30 uur groep 6 en 8

Gymtijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 uur Groep 5-7 10.00 uur Groep 3-4 11.00 uur Groep 6-8 Groep 6-8 12.30 uur Groep 3-4 13.30 uur Groep 5-7

NB Op donderdag gaat groep 3-4 de eerste periode buiten of in het speellokaal op school gymmen. Ze hoeven dan geen gymkleren mee te nemen.

Leden- en donateursgelden In oktober wordt het lidmaatschapsgeld van PCBO Ferwerderadiel en de toegezegde donateursgelden afgeschreven.

Startzondag Zondag 24 september ’17 bent u van harte welkom bij de startzondag. Op school zijn we al druk aan het oefenen op enkele liedjes. De kinderen maken binnenkort mooie uitnodigen voor de ouders en/of pakes en beppes.

Welkom en afscheid Groep 4 heeft er een nieuw vriendje bij; Gerhard én een vriendinnetje; Romy. Fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen! Helaas zijn Tayrone en Tanyro alweer verhuisd. We hopen dat jullie in Den Helder een leuke school vinden.

Storm Door de storm van vandaag dreigde een boom aan de Havenstraat om te vallen. De gemeente heeft meteen gezorgd voor het afzetten van het gevaarlijke gebied. Gelukkig is de boom inmiddels omgezaagd. Mannen van de gemeente, bedankt voor het snelle ingrijpen!

Kalenders/schoolgidsen In de eerste week van dit schooljaar waren de schoolgidsen en kalenders ‘klaar’. Helaas kwamen we erachter dat de drukker per ongeluk de foto’s van een buurschool heeft afgedrukt. Ze gaan de fout herstellen, helaas is het veel werk en gaat het even duren.

Stagiaires Ook dit jaar bieden we weer een aantal stageplaatsen aan voor diverse opleidingen. Op deze manier leren niet alleen de kinderen en de meesters en juffen op onze school, maar krijgen de stagiaires ook de kans om te leren en ervaring op te doen. Kinderen vinden het vaak leuk en wij beschikken over extra handen in de klas. Juf Geertje en juf Eelkje vd Velde gaan helpen bij de kleuters. Juf Damaira Kofie gaat aan de slag in groep 3-4 en juf Wendy Bloemsma in de bovenbouw.

Meester Jaap en juf Lydia Ook dit jaar gaan de ervaren meester Jaap en juf Lydia ons weer helpen. Juf Lydia is al even aan de slag geweest en volgende week komt meester Jaap langs. Juf Lydia helpt weer in groep 3-4 en meester Jaap in de bovenbouw. Fijn dat we weer een beroep op jullie kunnen doen!

Stimuleringsregeling bibliotheek We maakten al gebruik van de muziekimpuls regeling. Ook dit jaar krijgen we weer volop leuke muzieklessen van muziekdocenten van Opus 3. De komende drie jaar krijgen we ook professionele ondersteuning op het gebied van lezen van Hanneke Hofman van de Openbare bibliotheek. Zij geeft boekpromoties in de klassen, geeft tips aan de meesters en juffen en geeft advies over de inrichting, aankleding en meubilair van onze bibliotheek. Ook zal ze voorlichting geven aan ouders.

Regels in verband met ziekte, verlof en verzuim In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering mogelijk. Hiervoor kunt u een formulier halen bij de directeur. Hierop staan de uitzonderingen beschreven die toegestaan zijn.

Gewichtige omstandigheden: Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: - Verhuizing van het gezin voor ten hoogste één dag; - Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, voor één dag of ten hoogste 2 dagen; - Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad, i.o.m. de directeur; - Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen en in de 2e graad i.o.m. de directeur; - Bevalling van moeder/verzorgster, voor ten hoogste één dag; - Het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging, i.o.m. de directeur; - Viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum van bloed- en aanverwanten, voor één dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt en indien nodig twee dagen.

Geen gewichtige omstandigheden: - Familiebezoek in het buitenland; - Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; - Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; - Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan - Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte; - Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlof aanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur: minimaal acht weken van te voren).
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen Een verzoek om extra verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Ongeoorloofd verzuim Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Team CBS Op Streek
20170626_Streekpost
01-07-2017 17:11
STREEKPOST
Nieuwsbrief 26 juni 2017
Agenda
28 juni zwemles gr. 1-6 op een woensdag. 18 juli afscheidsavond groep 8 19.30 uur.
29 juni rapporten mee. 19 juli schoolkrant
4 en 6 juli tienminutengesprekken gr. 1-7. 20 juli kennismaken nieuwe leerkracht 10.30 uur.
11 juli laatste keer zwemmen. 21 juli laatste schooldag. Continurooster tot 14.00 uur.
17 juli generale musical pakes en beppes 19.30 uur.
Prikactie dinsdag 27 juni ’17
Dinsdag 27 juni ’17 begint de school een uurtje later, dus om 9.30 uur. Bijna alle scholen van Nederland
doen aan deze prikactie mee. Vorige week bent u hierover door onze bovenschools directeur ben
Mooibroek uitgebreid geïnformeerd. Ook het team van CBS Op Streek hoopt op deze manier een signaal af
te geven aan de politiek. Naast de werkdruk, maken we ons het meest zorgen om het tekort dat er is aan
meesters en juffen. Op dit moment zijn er al nauwelijks invalleerkrachten te vinden. Hopelijk wordt het
beroep van leerkracht basisonderwijs weer aantrekkelijk voor jonge studenten.
Zoontje voor meester Bauke André
Zaterdag 3 juni ’17 werden meester Bauke André en zijn vriendin Gonnie de trotse ouders van Luuk. Na een
goede start moest het jonge gezin twee dagen naar het ziekenhuis. Inmiddels gaat het weer goed met ze.
Van harte gefeliciteerd! Het adres van meester Bauke André van der Wal is Canterstraat 5, 9114 RH
Driezum.
Juf Eke
Zoals u weet is er bij onze intern begeleider juf Eke borstkanker ontdekt. Momenteel ondergaat ze een
hormoonbehandeling om de tumor zo klein mogelijk te laten worden. Over een tijdje gaan de artsen kijken
of de behandeling aanslaat. Na de hormoonbehandeling volgt er een operatie en daarna bestraling. Helaas
is juf Eke niet in staat om weer voorzichtig aan het werk te gaan. Ze is vaak erg moe en duizelig. Wij hopen
op een goed herstel!
Ouderavond
Maandag 29 mei ’17 was er een belangrijke ouderavond. Op het programma stond: de kinderopvang, de
renovatie en de nieuwe tijden.
Kinderopvang
Inmiddels is er een flyer uitgedeeld van de Kinderopvangorganisatie Kidsfirst. Hierin staat veel informatie.
Voor vragen kunt u bij hen terecht. In de flyer staat dat de begintijd van de kinderopvang 8.00 uur is.
Eventueel in overleg kunnen ook de jongste kinderen al vanaf 7.00 uur worden gebracht.
Nieuwe tijden
Tijdens de ouderavond konden de ouders en personeel stemmen over de nieuwe tijden. Gelukkig hebben
veel ouders hun stem uitgebracht (77%). Een grote meerderheid was voor de nieuwe tijden (78%). Bij het
personeel was er een kleine meerderheid voor de nieuwe tijden (5 voor, 4 tegen). De MR heeft
vragen/onduidelijkheden van het personeel geïnventariseerd. Donderdag 29 juni ’17 geeft onze
bovenschools directeur Ben Mooibroek antwoord op de vragen. Na deze bijeenkomst volgt het definitieve
besluit.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Renovatie
Maandag 12 juni ’17 begon bouwbedrijf Kolthof uit Stiens met de langverwachte renovatie. Pas 8 juni ’17 kregen wij definitief te horen dat er na het weekend kon worden begonnen met de verbouw. Binnen 24 uur moest er veel worden geregeld. Er werd ruimte gemaakt in de loods van Jan Swart om spullen in op te slaan, de hele onderbouw moest worden leeggehaald, de speelzolder gedemonteerd etc. Dankzij de hulp van de oudste kinderen, leerkrachten én 15 ouders is het gelukt!
Vrijdag 16 juni ’17 zorgde de schoolcommissie ervoor dat er nog meer spullen werden verplaatst naar een andere locatie. Dit keer naar de loods van Lucas vd Beek. Ook dit was een hele klus.
Er wordt hard gewerkt door de timmermannen en installateurs. In week 29 kan de speelzolder al weer in het nieuwe kleuterlokaal worden opgebouwd. Na de laatste schooldag, vrijdag 21 juli ’17 hebben we weer veel ouders nodig die mee gaan helpen. De kleutermaterialen moeten weer terug naar het nieuwe kleuterlokaal en alle meubilair uit de lokalen van groep 3-8 moeten naar het speellokaal worden verhuisd. Ook het kamertje van meester Jaap Wieb moet worden ontruimd. De bedoeling is dat donderdag 31 augustus ’17 alles weer naar de nieuwe lokalen kan worden verhuisd. De leerkrachten kunnen dan vrijdag 1 september ’17 de nieuwe lokalen weer gaan inrichten. Als alles volgens planning verloopt kunnen dus alle kinderen na de zomervakantie in hun nieuwe lokalen gaan beginnen. Door deze planning is de overlast zou beperkt mogelijk gehouden. De leden van de bouwcommissie bellen van tevoren om te vragen of ouders kunnen meehelpen.
Het is een grote renovatie. De volgende zaken worden aangepakt: plafonds, (led)verlichting, nieuwe (kunststof) kozijnen, nieuwe vloeren, alles wordt geverfd (binnen en buiten), nieuwe digiborden, nieuwe luchtventilatie, nieuwe bekabeling (stroom en internet), de wifi wordt uitgebreid, nieuw sanitair etc.
Lang leve de muziekshow
Dinsdag 20 juni ’17 reisden de kinderen van groep 5-6 met meester Nanne en een aantal ouders naar Sneek voor de auditie van de ‘Lang leve muziekshow’ van de AVROTROS. De reis op zich was al een heel avontuur. De kinderen hadden samen met meester Nanne en muziekmeester Anne Martin in korte tijd een muzikale show voorbereid. De auditie ging heel goed. We wachten in spanning af op de uitslag. Ouders die hebben gezorgd voor vervoer en begeleiding, hartelijk dank!
Schoolreisjes
1 juni ’17 was het dan zover. Groep 1-2 ging op schoolreisje naar Sanjesfertier en groep 3-6 naar De natuurschool in Lauwersoog. Het weer was perfect en ’s middags kwam iedereen moe maar tevreden terug op school. Veel ouders zorgden ook hier voor vervoer en begeleiding. Bedankt. De betaling gaat bij de meeste ouders middels automatische incasso.
Excursie boerderij familie Tamminga
Afgelopen vrijdagmiddag gingen de kinderen van groep 5 en 6 op bezoek bij de boerderij van de vader en zus van juf Irene. Een mooi voorbeeld van leren buiten de school. Ook nu konden we niet zonder ouderhulp. Fijn dat er altijd ouders bereid zijn om mee te helpen.
Nieuwe leerlingen
We hebben weer veel nieuwe leerlingen op onze school. Sommigen draaien al een tijdje mee, anderen komen binnenkort bij ons op school te proefdraaien. De broertjes Tayrone, groep 2 en Tanyro Meulens, groep 5 komen uit Leeuwarden. Redmer van Dijk, Lisa Elzenga, Hylke Fokke Jellema, Gerben Jan Talsma, Marrit Veendorp, Janna Veltman en Fenna de Vries komen na de vakantie bij ons op school bij juf Gaatske en juf Tiny. Ook Gerhard Steenma is naar Ferwert verhuisd. De familie Steenma komt uit Holwerd. Gerhard komt volgend schooljaar in groep 4. Van harte welkom allemaal.
Musical
Afgelopen donderdag ging groep 8 van onze school op bezoek bij de generale van de musical van groep 8 van OBS Op ‘e Trije. Groep 8 van Op ‘e Trije komt onze musical bijwonen. Een mooi initiatief.
Team CBS Op Streek
Streekpost_20170412
14-04-2017 16:47
STREEKPOST
Nieuwsbrief 12 april 2017
Agenda
13 april Paasviering 25 en 26 mei Hemelvaart. Alle kinderen vrij.
14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij. 1 juni schoolreisjes groep 1-6.
17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij. 5 juni Pinkstermaandag. Alle kinderen vrij.
18 en 19 april Eindtoets groep 8. 6 juni MR 19.45 uur
19 april 19.30 uur extra ouderavond 7 juni Voorleescafé om 8.30 uur.
21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit. 12 juni start toetsweken cito.
24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school. 13 juni schoolcommissie om 19.45 uur
10 mei Voorleescafé om 8.30 uur 13 juni om 10.00 uur eerste zwemles gr. 3-6.
10 mei schoolvoetbaltoernooi in Hallum. 14 juni kennismakingsmiddag Dockinga Ferwert
19 mei sportdag in Burdaard. Groep 4-5 en 6-8. 19 juni foto’s kalender om 13.15 uur.
22 – 24 mei schoolkamp groep 7-8. 29 juni rapporten mee.
Bibliotheek
Deze week kunnen de kinderen geen boeken lenen. Dit i.v.m. Goede vrijdag. Donderdag 20 april ’17 kunnen
de kinderen wel boeken lenen. Dit omdat vrijdag 21 april ’17 de Koningsspelen worden gehouden.
Extra ouderavond woensdag 19 april ’17
Momenteel is het team, de MR en de schoolcommissie bezig met het maken van mooie plannen voor onze
school. In de extra ouderavond van woensdag 19 april ’17 willen wij u graag informeren over de
kinderopvang en de renovatie. Tevens willen wij de ouders raadplegen over nieuwe schooltijden. Uiteraard
zijn hierbij de ouders/verzorgers uitgenodigd. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee voor u klaar!
Het programma is als volgt:
19.15 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Welkom
19.35 uur Presentatie kinderopvang Kidsfirst
20.00 uur Presentatie renovatie door architect Dick de Jong
20.20 uur Korte pauze met koffie/thee
20.30 uur Oude - of nieuwe tijden door Jaap Wieb Eelkema
21.00 uur Mogelijkheid om vragen te stellen aan Kidsfirst, architect Dick de Jong, Jaap Wieb Eelkema
en bovenschools directeur Ben Mooibroek, de schoolcommissie en de MR.
Kinderopvang op CBS Op Streek
Regelmatig krijgen wij de vraag van ouders of het mogelijk is om voor- en naschoolse opvang in het
schoolgebouw aan te bieden. Na gesprekken met verschillende organisaties voor kinderopvang hebben wij
gekozen voor Kidsfirst. Kidsfirst biedt kinderopvang van 2 t/m 12-13 jaar. Kidsfirst is een grote organisatie
met peuterscholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties in heel Noord-Nederland. Na de
renovatie vestigt Kidsfirst zich in het gebouw van CBS Op Streek. Tijdens de extra ouderavond stelt de
organisatie zich aan u voor en vertellen ze wat ze kunnen bieden. Na de pauze is er de mogelijkheid om
individuele vragen te beantwoorden. Zie voor meer informatie www.kidsfirst.nl
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Renovatie
Samen met het team en de bouwcommissie heeft architect Dick de Jong een prachtig plan gemaakt om de school grondig te renoveren. Tijdens de presentatie licht hij het ontwerp toe. Na de pauze kunt u kennismaken met bijv. de bouwtekening, het kleurenplan etc. Ook de planning van de renovatie komt aan bod.
Nieuwe tijden
Steeds meer scholen gaan over op de zogenaamde nieuwe tijden. Deze nieuwe tijden zouden er als volgt uit kunnen zien:
 8.30 uur in school.
 12.00 uur lunch in school.
 12.15 uur even naar buiten.
 12.30 uur start middagprogramma.
 14.15 uur uit school.
In de laatste oudertevredenheidsenquête gaven de ouders aan dat de mogelijkheid m.b.t. nieuwe tijden serieus moet worden onderzocht. Momenteel zijn wij hier met het team en de MR mee bezig. Tijdens deze ouderavond vertelt Jaap Wieb Eelkema over de voor- en de nadelen van nieuwe schooltijden. Uiteraard zijn wij erg benieuwd naar de mening van de ouders. De MR wil uw mening graag weten. U kunt alvast reageren via de mail naar onze voorzitster Elly Bakker (johan.elly@chello.nl) of via de whatsapp 06-29117166. Uiteraard kunt u uw mening na afloop van de presentatie geven. Ook na de pauze is er een mogelijkheid om van gedachten te wisselen met de leden van de MR. Na deze avond bepalen wij in het team en in MR de vervolgstappen.
Koningsspelen
Vrijdag 21 april ’17 organiseren de beide basisscholen van Ferwert samen de Koningsspelen. Uiteraard past dit mooi binnen het thema van de Koningsspelen dit jaar; Samen plezier. Juf Gaatske en juf Inge hebben samen met buurtsportcoach Aggie Walsma en twee leerkrachten van OBS Op ‘e Trije een mooi programma voorbereid. Wij beginnen de dag gewoon op onze eigen school. Na het ontbijt gaan wij met de hele school naar OBS Op ‘e Trije. Op het programma staat o.a. een dans, sport- en spel en een picknick. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De kinderen hoeven dus geen pauze hap mee te nemen. Van 13.00 uur tot 13.30 uur wordt er een sponsorloop gehouden. U krijgt hierover binnenkort informatie. Graag sportieve kleren meenemen. Meer informatie volgt binnenkort.
Paasviering
Juf Gaatske en juf Irene hebben een mooie paasviering voorbereid. De viering is donderdagochtend 13 april ’17 met de hele school in de prachtig versierde middenruimte. De viering heet ‘De koning te rijk’. Onze methode Kind op maandag schrijft over de viering: Als iemand heel gelukkig is zeggen de mensen wel eens: Hij is de koning te rijk. In de Bijbelverhalen van de Veertigdagentijd gaan we met Jezus op weg naar Pasen. Jezus laat zien wat echte rijkdom is. Je bent echt rijk als je veel te geven hebt. Jezus maakt mensen gezond en gelukkig. Hij is bereid om alles te geven – zelfs zijn eigen leven. Hij maakt mensen de koning te rijk. Juf Joke vertelt het paasverhaal dit keer.
Gastles geld
Tijdens de Week van het geld gaven 2 medewerkers van de RABO bank woensdag 29 maart ’17 een mooie gastles aan de kinderen van groep 7 en 8.
Verkeersexamens
Donderdag 6 april ’17 stond het theoretisch verkeersexamen voor groep 8 op het programma. Het examen is heel goed gemaakt! Dinsdag 11 april ’17 was het praktisch verkeersexamen in Stiens aan de beurt. Op de uitslag moeten wij nog even wachten. Ouders die hebben meegeholpen, hartelijk dank!
Kanjertraining
Maandag 10 april ’17 was de derde cursusdag van de Kanjertraining. De leerkrachten hebben de basistraining afgesloten. Inmiddels wordt er in alle groepen al gewerkt met de Kanjertraining.
Snappet 3.0
Sinds dit schooljaar werken de groepen 5-8 met de nieuwste versie van de tablets van Snappet. Meester Nanne, juf Ypie en juf Anita hebben dit jaar de basistraining gevolgd. Meester Jaap Wieb en juf Ypie gaan donderdag 13 april ’17 nog een extra scholing volgen. In het nieuwe schooljaar gaan veel leerkrachten van CBS Op Streek samen met andere collega’s van PCBO Ferwerderadiel de verdiepingscursus volgen.
BHV
Juf Tiny, meester Nanne, juf Ypie en juf Anita volgden woensdag 5 april ’17 de herhalingscursus bedrijfshulpverlening. Dit keer stond brand en ontruiming op het programma.
Stagiaire Celine de Vries
Begin april is stagiaire Celine de Vries begonnen met haar stage bij de kleuters. Celine komt een aantal weken ‘snuffelen’. Na de meivakantie gaat ze weer naar haar eigen school, het Dockinga college.
Jeroen gaat verhuizen
Helaas gaat Jeroen Steensma ons na de meivakantie verlaten. Hij gaat verhuizen naar St. Jacobiparochie. Wij zullen Jeroen erg gaan missen. We hopen dat hij ons af en toe nog eens gaat bezoeken. Wij wensen de familie Steensma veel plezier in hun nieuwe dorp.
Team CBS Op Streek
20170324_Streekpost
25-03-2017 16:54
STREEKPOST
Nieuwsbrief 24 maart 2017
Agenda
4 april MR 19.45 uur 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
5 april voorleescafé 17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
6 april theoretisch verkeersexamen 18 en 19 april Eindtoets groep 8.
10 april studiedag Kanjertraining. Alle kinderen vrij. 19 april 19.30 uur extra ouderavond
11 april SC 19.45 uur 21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit.
11 april praktisch verkeersexamen. 24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school.
13 april Paasviering
Juf Eke is ziek
Bij onze intern begeleider juf Eke is helaas borstkanker ontdekt. Begin volgende week volgen er nog
onderzoeken. Daarna start de behandeling. Uiteraard is dit voor juf Eke, haar familie en het team een hele
grote schrik. Wij wensen juf Eke veel sterkte en we hopen en bidden op een spoedig herstel. Als u haar een
kaartje wilt sturen dan kan dat naar Vrouwbuurstermolen 14, 9077 SW, Vrouwenparochie.
Vervanging juf Eke
Het viel niet mee om vervanging te vinden voor juf Eke. Maar het is gelukt! Juf Wypkje Beimers – Van
Wijngaarden vervangt haar 3 dagen in de week. Op maandag is ze in Marrum, op dinsdag en woensdag in
Ferwert. Juf Wypkje heeft een aantal jaren gewerkt op De Aquamarijn in Leeuwarden, een school voor
speciaal basisonderwijs. Ze heeft na de PABO een aantal extra masteropleidingen gevolgd; remedial
teaching, interne begeleiding en gedragsexpert. Deze week is er al overleg geweest, maandag 27 maart ’17
kan juf Wypkje beginnen. Het e-mailadres van juf Wypkje is wwijngaarden@pcbo-ferwerderadiel.nl.
Jantina Eelkema-de Groot ondersteunt juf Wypkje een dagdeel in de week. Na de PABO heeft juf Jantina de
opleiding orthopedagogiek gevolgd. Vervolgens werkte ze bij schoolbegeleidingsdienst Cedin als
leerlingbegeleidster. Sinds een aantal jaren werkt ze als zelfstandige en doet ze psychologische
onderzoeken bij leerlingen en adviseert zij ouders en scholen. Juf Jantina is op donderdag in Marrum. Af en
toe zal ze ook in Ferwert aanwezig zijn. Gisteren is juf Jantina al begonnen met haar werkzaamheden.
Extra ouderavond
Woensdag 19 april ’17 nodigen we alle ouders uit voor een extra ouderavond. Op het programma staan
een aantal belangrijke zaken. Deze avond informeren wij u over de nieuwe kinderopvang op onze school,
de bouwtekening en het kleurenplan van de renovatie en nieuwe schooltijden. Uiteraard hopen we op een
hele grote opkomst. Binnenkort krijgt u meer informatie over de onderwerpen. Inloop is vanaf 19.15 uur.
De avond begint om 19.30 uur.
Nynke
Het is gelukkig al een tijdje geleden dat Nynke Keegstra in het ziekenhuis lag. De ouders van Nynke vroegen
om in de Streekpost een bedankje te schrijven voor alle kaarten en attenties die Nynke thuis en in het
ziekenhuis ontving. Het heeft hen heel erg goed gedaan.
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Watertafel is weer gemaakt
De vader van Jurre Veltman heeft de watertafel van juf Gaatske en juf Tiny weer waterdicht gemaakt. Hartelijk dank. Tijdens het project is de tafel uiteraard volop gebruikt.
Projectweek water
Maandag 13 maart ’17 begon de projectweek met een mooie theatervoorstelling van Pipa P. over water. De middenruimte was prachtig aangekleed en in alle groepen is er heel hard gewerkt aan het mooie thema. Er werden spreekbeurten gehouden, werkstukken gemaakt, proefjes gemaakt, geknutseld, getekend, geverfd, gastsprekers uitgenodigd en excursies gedaan. Zo ging groep 5 en 6 op de fiets naar Hegebeintum en groep 7-8 naar RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) in Dokkum. Ook deden de hoogste groepen mee aan de waterdriedaagse van Wetsus in Leeuwarden.
Chinees eten in groep 7 en 8
28 februari was het smullen voor de kinderen in groep 7 en 8. Ouders hadden heerlijke Chinese gerechten gemaakt. Dit paste heel mooi bij het thema Azië van onze methode voor wereldoriëntatie Da Vinci.
Dansvoorstelling
Vrijdag 17 maart ’17 kwamen de voetjes van de vloer tijdens dansvoorstelling in sporthal De Heechfinne. Onder grote publieke belangstelling lieten alle groepen hun o.l.v. buurtsportcoach Aggie Walsma ingestudeerde dans zien.
Schoolgezinsdienst
Zondag 19 maart ’17 was er een drukbezochte schoolgezinsdienst. Het thema dat juf Gaatske en meester Nanne samen met o.a. ds Van der Veer hadden voorbereid was ‘Hollen of stilstaan’. Meester Nanne begeleidde een aantal psalmen met het schoolorkestje. Hij werd hierbij geholpen door een aantal oud-leerlingen. Iedereen die heeft meegewerkt aan de dienst, hartelijk bedankt!
Actie voor de voedselbank
Een aantal weken konden er Douwe Egberts koffiepunten worden ingeleverd. De actie is inmiddels afgelopen. De doos was goed gevuld met koffiepunten. Namens de voedselbank, bedankt.
Stagiaires
Wij hebben niet alleen stagiaires van de PABO of van de Friese Poort, maar ook van het Dockinga college. Oud-leerling Femke de Vries liep een weekje stage bij ons op school. Vanaf 3 april ’17 loopt Celine de Vries uit Holwerd drie weken stage.
TSO
Op onze school is de tussenschoolse opvang goed geregeld. Soms krijgen wij hierover vragen. In de schoolgids staat de volgende informatie over het overblijven:
Op school is gelegenheid voor uw kind om over te blijven. Als u regelmatig gebruik wilt maken van de TSO (tussen schoolse opvang), dan kunt u uw kind(eren) aanmelden via het formulier dat uw kind bij de leerkracht kan aanvragen of bij Jenny Swart, De Broll 16 tel: 0518-411391/06-33844827. Als u een enkele keer gebruik wilt maken van de TSO kunt u ook contact opnemen met de opvangouders.
• Boukje van der Werk op maandag en dinsdag 0518-412094 of
• Sytske van der Velde op donderdag en vrijdag 0518-411482
De kosten voor de TSO zijn € 2,50 per keer. Voor verdere informatie kunt u ons altijd bellen. Uw kinderen zijn van harte welkom bij TSO. Coördinator van de TSO namens de MR is Jan Jacob Oevering. Bij ziekte van uw kind graag de TSO even afbellen.
Team CBS Op Streek
Streekpost 20170214
14-02-2017 14:32
STREEKPOST
Nieuwsbrief 14 februari 2017
Agenda
14 en 16 februari 10 minutengesprekken op verzoek 5 april voorleescafé
20-24 februari voorjaarsvakantie 6 april theoretisch verkeersexamen
27 februari weer naar school 10 april studiedag Kanjertraining. Alle kinderen vrij.
28 februari SC 19.45 uur 11 april SC 19.45 uur
1 maart voorleescafé en hoofdluiscontrole 13 april Paasviering
13 maart start Projectweek 14 april Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.
17 maart dansvoorstelling 11.00 uur De Heechfinne 17 april Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.
19 maart schoolgezinsdienst 18 en 19 april Eindtoets groep 8.
22 maart schoonmaak school ronde 2. Vanaf 19.00 uur 21 april Koningsspelen. Continurooster. Om 14.00 uit.
23 maart presentatie project 14.00 uur 24 april – 5 mei meivakantie. 8 mei weer naar school.
4 april MR 19.45 uur
Presentatie dans groep 1 en 2 later
In de vorige Streekpost stond in de ‘agenda’ dat er aanstaande vrijdag een danspresentatie was voor groep
1-2. Deze presentatie gaat niet door. Vrijdag 17 maart ’17 vanaf 11.00 uur – 12.00 uur is er een
danspresentatie voor alle groepen in sporthal De Heechfinne. De jongste kinderen kunnen na afloop bij de
sporthal worden opgehaald.
Halfjaarlijkse citotoetsen
De afgelopen weken hebben de kinderen de halfjaarlijkse citotoetsen gehad. De uitslag in grafiekvorm is
vorige week bijgevoegd in de rapporten. De grafieken per groep en per vakgebied nemen wij op in onze
schoolzelfevaluatie. Middels deze rapportage kijken wij kritisch naar de resultaten van ons onderwijs. Over
het algemeen zijn we heel tevreden met de uitslagen. Uiteraard kijken wij welke vakgebieden extra
aandacht nodig hebben. In de schoolzelfevaluatie én de nieuwe groepsplannen stellen wij nieuwe doelen
per kind én per groep.
Adviesgesprekken voorgezet onderwijs
Inmiddels heeft juf Ypie de meeste adviesgesprekken voortgezet onderwijs achter de rug. Wij hopen dat
iedere leerling van groep 8 een goede keuze maakt m.b.t. de school voor het voortgezet onderwijs. Fijn dat
zoveel kinderen en ouders de informatieavonden, de doedagen etc. hebben bezocht.
Krentenbaard in groep 5-6
Er is bij een leerling in groep 5-6 krentenbaard ontdekt. De ouders zijn al bij de dokter geweest. In de
bijlage nogmaals informatie over krentenbaard.
Afscheid van schoonmaakster Lolkje Bouma
Vrijdag 20 januari ’17 had het team van CBS Op Streek, haar collega schoonmaaksters en het gezin van
Lolkje een gezellig afscheidsfeestje in café It Hoekje. Met lekker eten, cadeaus en afscheidswoorden
bedankten wij Lolkje voor al het werk dat ze op CBS Op Streek heeft verricht.
Juf Eke vrijdags niet meer op school
CBS Op Streek
De Streek 4
9172 NJ Ferwert
0518 411229 of 06 23356378
Directeur Jaap Wieb Eelkema
Bankrekeningnummer: NL37RABO 0320 2018 21
Voor de kerstvakantie werkte juf Eke op vrijdag extra bij ons op school. Na de kerstvakantie werkt ze ‘alleen’ op de dinsdag en woensdag op CBS Op Streek. Op maandag en donderdag werkt ze op CBS Aasterage in Marrum. Net als juf Thomina werkt ze twee dagen als intern begeleider bij ons op school.
Meester Nanne en juf Esther
Zoals bekend herstelt meester Nanne van een gebroken bekken. Gelukkig gaat het telkens beter met hem. Vlak voor de voorjaarsvakantie wordt er een foto genomen van het bekken. Hopelijk is meester Nanne dan voldoende hersteld om na de voorjaarsvakantie weer aan de slag te kunnen. Uiteraard houden wij u op de hoogte. Juf Esther heeft meester Nanne vanaf de kerstvakantie vervangen. Wij zijn erg blij dat ze de hele periode heeft kunnen invallen in groep 5-6. Na de voorjaarsvakantie is ze helaas niet meer beschikbaar als invalster. Zij vervangt dan een zwangere juf in Minnertsga. Vrijdag 17 februari ’17 is ze voor het laatst bij ons op school. Juf Esther, heel erg bedankt voor het invallen in groep 5-6!
Goede opkomst informatieavond Kanjertraining
Maandag 30 januari ’17 waren er veel ouders aanwezig bij de informatieavond over de Kanjertraining. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Na de voorjaarsvakantie gaan wij allemaal aan de slag met de Kanjermethode.
Koffiepunten sparen voor de voedselbank
Sinds kort sparen we op school koffiewaardepunten van Douwe Egberts. Deze punten leveren we in bij de voedselbank. Zij krijgen hiervoor pakken koffie. De waardepunten kunnen worden ingeleverd bij de leerkrachten. De verzameldoos staat op het aanrecht in het koffiekamertje.
Koningsspelen
Vrijdag 21 april ’17 organiseren OBS Op ‘e Trije en CBS Op Streek samen de Koningsspelen. Wij beginnen deze dag op de eigen school met een Koningsontbijt. Vervolgens gaan wij naar Op ‘e Trije om samen diverse spelletjes te doen. Na de picknick en nog meer spelletjes is er een sponsorloop als afsluiting. Er is deze dag een continurooster. Om 14.00 uur zijn de kinderen uit.
Actie boekenwinkels
Momenteel is er bij de boekenwinkels een mooie actie. Voor maar € 2,- is het boek van Jacques Vriens, ‘Achste groepers huilen niet’ te koop.
Nieuwe koptelefoons
Sinds kort hebben alle kinderen vanaf groep 5 elk een nieuwe koptelefoon. Erg handig voor het werken met de tabelts van Snappet. M.n. bij de nieuwe methode Frysk. De nieuwe methode heet Spoar 8.
Team CBS Op Streek
1 2 3 4 5