Ouderraad
1.6 De ouderraad
De ouderraad bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste negen leden. Zij behartigt specifieke schoolzaken. Een van de algemene taken van de ouderraad is: het mede zorgdragen voor de goede beeldvorming van de school (bijv. onderwijsvisie, identiteit). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Zij stelt jaarlijks in overleg met de directeur een begroting op (van de ouderbijdrage) en kan, onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur, uitgaven doen ten laste van de ouderbijdragen.
In het ‘Reglement Schoolcommissie’ staat aangegeven hoe de ouderraad functioneert.
De ouderraad biedt ondersteuning aan de school bij allerhande praktische zaken.

De leden van de schoolcommissie zijn:
Jannie Stelpstra (voorzitter) 0518 411282 Syta van Dijk (activiteiten) 0518 411553
Klaske Struiksma (penningmeester) 0518 411141 Margaretha Steylen (activiteiten) 0518 412314
Sytske Hilde Postma (secretaris) 0518 411153 Ineke Regnerus (activiteiten) 0518 840520
David Woudsma (gebouwen) 0518 419956 Hein de Vries (algemeen) 0518 411446