MR en GMR
1.5 MR en GMR
Er is een GMR die bestaat uit vertegenwoordigers van de zes scholen . Elke school vaardigt twee leden af naar de GMR (ouder- en personeelsgeleding). De GMR kan advies geven over en instemming verlenen aan het voorgestelde beleid van het bestuur. De MR richt zich vooral op advisering en instemming van het schoolbeleid.

De Medezeggenschapsraad (MR) is het adviesorgaan voor de school en bestaat uit drie ouder- en drie personeelsleden. De MR heeft advies- en instemmingsrecht voor wettelijk vastgelegde zaken.
De MR van CBS Op Streek bestaat uit onderstaande personen.

Oudergeleding Personeelsgeleding
Elly Bakker (voorzitter) 0518 411904 Inge Koehoorn
Jan Jacob Oevering (TSO, GMR) 0518 411690 Anita Teitsma
Korien Westra 0518 411061 Ank Hoekstra (GMR)